×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 1,497.56 ton 1997
2 Singapore 737.19 ton 1996
3 The Bahamas 698.9 ton 2005
4 Oman 567.73 ton 2005
5 Suriname 525.62 ton 1994
6 New Caledonia 426.63 ton 2005
7 Saudi Arabia 319.64 ton 2005
8 Bermuda 264.99 ton 2005
9 United Arab Emirates 261.28 ton 2005
10 Brunei 250.13 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 216.65 ton 1997
11 Iceland 117.95 ton 2005
12 Ireland 111.3 ton 2005
13 Lebanon 100.08 ton 2005
14 Iran 97.92 ton 2005
15 Jordan 92.4 ton 2005
OPEC countries average (profile) 90.97 ton 2005
16 Sweden 83.39 ton 2005
17 South Korea 80.54 ton 2005
18 Finland 70.53 ton 2005
19 Tunisia 65.71 ton 2005
20 Malaysia 65.62 ton 2005
21 Libya 64.35 ton 2005
22 Egypt 64.1 ton 2005
23 Cyprus 63.92 ton 2005
24 Canada 60.13 ton 2005
25 Greece 50.16 ton 2005
26 Iraq 47.89 ton 2005
27 Belgium 47.14 ton 2005
28 Guyana 44.19 ton 2005
29 Gabon 42.77 ton 2005
30 El Salvador 40.99 ton 2005
31 Belarus 39.64 ton 2005
32 Morocco 39.2 ton 2005
33 Mauritius 37.8 ton 2005
34 Australia 37.56 ton 2005
35 Norway 35.69 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 35.29 ton 2005
36 Uruguay 34.89 ton 2005
37 Thailand 33.45 ton 2005
Eurozone average (profile) 32.85 ton 2005
38 Papua New Guinea 32.81 ton 2005
39 Portugal 32.04 ton 2005
40 Mauritania 31.47 ton 2005
41 Kazakhstan 30.96 ton 2005
42 Japan 30.85 ton 2005
43 Estonia 30.46 ton 2005
44 Costa Rica 30.32 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 29.99 ton 2004
45 Turkey 29.67 ton 2005
46 Jamaica 29.43 ton 2005
47 Dominica 28.65 ton 2002
European Union average (profile) 28.37 ton 2005
48 Croatia 28.37 ton 2005
49 Honduras 27.97 ton 2005
50 Peru 27.2 ton 2005
51 Ecuador 26.78 ton 2005
52 Guatemala 26.19 ton 2005
53 Chile 25.95 ton 2005
54 Slovenia 25.49 ton 2005
55 Bulgaria 24.94 ton 2005
56 Denmark 24.73 ton 2005
NATO countries average (profile) 24.22 ton 2005
57 Austria 22.85 ton 2005
58 Azerbaijan 20.09 ton 1998
59 Venezuela 19.79 ton 2005
60 Brazil 19.38 ton 2005
61 Macau 19.22 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 19.21 ton 2005
62 Mexico 18.68 ton 2005
63 Belize 18.39 ton 2005
64 Panama 17.23 ton 2005
65 United States 16.28 ton 2005
66 Israel 16.02 ton 2005
67 Czech Republic 14.95 ton 2005
Emerging markets average (profile) 14.75 ton 2005
68 Vietnam 14.2 ton 2005
69 Lithuania 13.47 ton 2005
70 Barbados 12.56 ton 2005
71 Spain 12.19 ton 2005
72 Sri Lanka 11.96 ton 2005
73 United Kingdom 11.62 ton 2005
74 Paraguay 11.49 ton 2005
75 Dominican Republic 10.38 ton 2005
76 Cuba 10.01 ton 2005
77 Germany 9.96 ton 2005
78 Philippines 9.4 ton 2005
79 Poland 7.97 ton 2005
80 Russia 7.47 ton 2005
81 Nigeria 7.02 ton 2005
82 Nicaragua 6.78 ton 2005
83 China 6.36 ton 2005
84 Slovakia 6.13 ton 2005
85 Syria 5.94 ton 2005
86 Indonesia 5.58 ton 2005
87 Latvia 5.22 ton 2005
88 Pakistan 5.08 ton 2005
89 Zambia 5.06 ton 2005
90 Togo 5.05 ton 2005
91 Benin 4.89 ton 2005
92 Albania 4.69 ton 2005
93 Mongolia 4.41 ton 2004
94 Luxembourg 4.3 ton 2005
95 Sudan 4.05 ton 2005
96 Georgia 3.67 ton 2005
97 Romania 3.61 ton 2005
98 North Korea 3.49 ton 2005
99 Hungary 3.47 ton 2005
100 Kenya 3.41 ton 2005
101 Senegal 3.37 ton 2005
102 Cameroon 3.2 ton 2005
103 Tanzania 3.19 ton 2005
104 India 2.98 ton 2005
105 Ghana 2.38 ton 2005
106 Trinidad and Tobago 2.31 ton 2005
107 Burkina Faso 2.04 ton 1994
108 Eritrea 1.85 ton 2005
109 Uganda 1.74 ton 2005
110 Democratic Republic of the Congo 1.66 ton 1990
111 Ethiopia 1.59 ton 2005
112 Burma 1.45 ton 2005
113 Bosnia and Herzegovina 1.29 ton 1993
114 Burundi 1.16 ton 2005
115 Ukraine 1.13 ton 2005
116 Moldova 1.11 ton 2005
117 Netherlands 1.1 ton 2005
118 Botswana 1.07 ton 2005
119 Niger 1.06 ton 2005
120 Argentina 1.06 ton 2005
121 Namibia 0.987 ton 2005
122 New Zealand 0.968 ton 2005
123 Bangladesh 0.922 ton 2005
124 Hong Kong 0.884 ton 2004
125 Angola 0.725 ton 2005
126 Colombia 0.633 ton 2005
127 Haiti 0.54 ton 2005
128 Madagascar 0.489 ton 1992
129 Bolivia 0.452 ton 2002
130 Cote d'Ivoire 0.402 ton 2005
131 Mozambique 0.396 ton 2005
132 Nepal 0.277 ton 2005
133 Uzbekistan 0.153 ton 2005
134 Algeria 0.147 ton 2005
135 South Africa 0.0847 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by other industries and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×