×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 8.3 million ton 2005
2 Saudi Arabia 7.89 million ton 2005
3 Iran 6.87 million ton 2005
4 United States 4.81 million ton 2005
5 Egypt 4.6 million ton 2005
6 Japan 3.94 million ton 2005
7 South Korea 3.88 million ton 2005
8 Brazil 3.61 million ton 2005
9 India 3.36 million ton 2005
10 Singapore 2.71 million ton 1996
11 Taiwan 2.53 million ton 2005
12 Kuwait 2.45 million ton 1997
13 Thailand 2.19 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 2.12 million ton 2005
14 Mexico 2.07 million ton 2005
15 Turkey 2.01 million ton 2005
16 Canada 1.94 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 1.86 million ton 2004
17 Malaysia 1.7 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1.52 million ton 1997
18 Oman 1.43 million ton 2005
19 Iraq 1.31 million ton 2005
20 Indonesia 1.25 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.19 million ton 2005
21 Morocco 1.18 million ton 2005
22 Vietnam 1.17 million ton 2005
23 United Arab Emirates 1.08 million ton 2005
24 Russia 1.07 million ton 2005
25 Nigeria 980,000 ton 2005
26 Germany 821,000 ton 2005
27 Philippines 807,000 ton 2005
28 Pakistan 803,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 786,714.29 ton 2005
29 Australia 766,000 ton 2005
30 Peru 754,000 ton 2005
31 Sweden 753,000 ton 2005
32 United Kingdom 700,000 ton 2005
33 Tunisia 659,000 ton 2005
34 Greece 557,000 ton 2005
=35 Venezuela 529,000 ton 2005
=35 Spain 529,000 ton 2005
37 Jordan 500,000 ton 2005
38 Belgium 494,000 ton 2005
39 Kazakhstan 469,000 ton 2005
40 Ireland 463,000 ton 2005
41 Chile 424,000 ton 2005
42 Lebanon 399,000 ton 2005
43 Belarus 383,000 ton 2005
44 Finland 370,000 ton 2005
45 Ecuador 369,000 ton 2005
46 Libya 360,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 356,332.44 ton 2005
NATO countries average (profile) 353,320 ton 2005
47 Portugal 338,000 ton 2005
48 Yugoslavia 335,000 ton 2005
49 Guatemala 332,010 ton 2005
50 Poland 304,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 265,533.33 ton 2005
European Union average (profile) 260,200 ton 2005
51 El Salvador 248,893 ton 2005
52 Sri Lanka 235,000 ton 2005
53 The Bahamas 230,000 ton 2005
54 Suriname 226,000 ton 1994
55 Papua New Guinea 200,000 ton 2005
56 Bulgaria 193,000 ton 2005
57 Honduras 192,930 ton 2005
58 Austria 188,000 ton 2005
59 Norway 165,000 ton 2005
60 Azerbaijan 159,000 ton 1998
61 Czech Republic 153,000 ton 2005
62 Denmark 134,000 ton 2005
63 Bangladesh 132,000 ton 2005
64 Costa Rica 131,000 ton 2005
65 Sudan 128,000 ton 2005
66 Croatia 126,000 ton 2005
67 Tanzania 124,000 ton 2005
68 Kenya 122,000 ton 2005
69 Ethiopia 121,000 ton 2005
70 Netherlands Antilles 118,000 ton 2005
71 Uruguay 116,000 ton 2005
72 Cuba 113,000 ton 2005
73 Israel 111,000 ton 2005
74 Syria 108,000 ton 2005
75 New Caledonia 100,000 ton 2005
76 Mauritania 99,000 ton 2005
77 Dominican Republic 97,000 ton 2005
78 Brunei 92,000 ton 2005
79 North Korea 83,000 ton 2005
=80 Jamaica 78,000 ton 2005
=80 Romania 78,000 ton 2005
82 Burma 73,000 ton 2005
83 Paraguay 67,830 ton 2005
84 Cyprus 66,000 ton 2005
85 Gabon 59,000 ton 2005
=86 Cameroon 58,000 ton 2005
=86 Panama 58,000 ton 2005
=86 Zambia 58,000 ton 2005
=86 Democratic Republic of the Congo 58,000 ton 1990
90 Ukraine 53,000 ton 2005
=91 Ghana 51,000 ton 2005
=91 Slovenia 51,000 ton 2005
93 Uganda 50,000 ton 2005
94 Mauritius 47,000 ton 2005
95 Lithuania 46,000 ton 2005
=96 Argentina 41,000 ton 2005
=96 Estonia 41,000 ton 2005
98 Benin 40,000 ton 2005
99 Senegal 38,000 ton 2005
100 Nicaragua 37,000 ton 2005
=101 Iceland 35,000 ton 2005
=101 Hungary 35,000 ton 2005
103 Guyana 33,622 ton 2005
104 Slovakia 33,000 ton 2005
105 Togo 28,000 ton 2005
106 Colombia 27,321 ton 2005
107 Burkina Faso 20,000 ton 1994
108 Netherlands 18,000 ton 2005
109 Bermuda 17,000 ton 2005
=110 Georgia 16,000 ton 2005
=110 Guadeloupe 16,000 ton 2005
112 Albania 15,000 ton 2005
113 Niger 14,000 ton 2005
=114 Angola 12,000 ton 2005
=114 Latvia 12,000 ton 2005
=114 Reunion 12,000 ton 2005
117 Mongolia 11,000 ton 2004
=118 Macau 9,000 ton 2005
=118 Eritrea 9,000 ton 2005
=118 Burundi 9,000 ton 2005
121 Mozambique 8,320 ton 2005
=122 Congo, Republic of the 7,000 ton 2005
=122 Nepal 7,000 ton 2005
=122 Cote d'Ivoire 7,000 ton 2005
=125 Hong Kong 6,000 ton 2004
=125 Madagascar 6,000 ton 1992
=127 Belize 5,000 ton 2005
=127 Algeria 5,000 ton 2005
=127 Haiti 5,000 ton 2005
=127 Bosnia and Herzegovina 5,000 ton 1993
=131 Moldova 4,000 ton 2005
=131 Uzbekistan 4,000 ton 2005
=131 New Zealand 4,000 ton 2005
=131 South Africa 4,000 ton 2005
=131 Bolivia 4,000 ton 2002
136 Barbados 3,437 ton 2005
137 Trinidad and Tobago 3,000 ton 2005
=138 Luxembourg 2,000 ton 2005
=138 Botswana 2,000 ton 2005
=138 Namibia 2,000 ton 2005
=138 Dominica 2,000 ton 2002

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×