×

Energy > Residual fuel oil > Bunkers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 5,610.44 ton 2005
2 United Arab Emirates 2,377.75 ton 2005
3 Netherlands 940.57 ton 2005
4 Belgium 709.54 ton 2005
5 The Bahamas 668.51 ton 2005
6 Hong Kong 609.41 ton 2005
OPEC countries average (profile) 522.13 ton 1997
7 Djibouti 403.05 ton 2005
8 Greece 228.93 ton 2005
9 Cyprus 217.9 ton 2005
10 Sweden 204 ton 2005
11 South Korea 190.39 ton 2005
12 Kuwait 173.32 ton 2005
13 Spain 164.8 ton 2005
14 Trinidad and Tobago 132.62 ton 2005
15 Denmark 93.55 ton 2005
16 Saudi Arabia 93.24 ton 2005
17 Finland 89.4 ton 2005
18 Uruguay 83 ton 2005
19 Gabon 78.29 ton 2005
20 Latvia 75.64 ton 2005
21 United States 66.73 ton 2005
22 Norway 63.59 ton 2005
23 Estonia 57.2 ton 2005
24 New Zealand 51.77 ton 2005
25 South Africa 50.66 ton 2005
26 Malta 49.52 ton 2005
27 Ecuador 49.21 ton 2005
28 Bermuda 46.76 ton 2005
29 Japan 46.09 ton 2005
30 Mauritius 44.24 ton 2005
31 Portugal 43.13 ton 2005
32 Australia 39.81 ton 2005
33 Lithuania 37.78 ton 2005
34 Antigua and Barbuda 36.34 ton 2005
35 Chile 36.17 ton 2005
36 Israel 28.86 ton 2005
37 New Caledonia 28.68 ton 1999
38 Germany 25.59 ton 2005
39 Egypt 24.91 ton 2005
40 Venezuela 21.07 ton 2005
41 United Kingdom 19.34 ton 2005
42 Canada 16.43 ton 2005
43 Libya 16.09 ton 2005
44 Brazil 15.44 ton 2005
45 Argentina 13.79 ton 2005
46 Seychelles 12.06 ton 2005
47 French Polynesia 11.77 ton 2005
48 Iran 9.41 ton 2005
49 Fiji 8.68 ton 1999
50 Iraq 8.56 ton 1990
51 Jordan 8.13 ton 2005
52 Turkey 7.84 ton 2005
53 Algeria 7.83 ton 2005
54 Iceland 6.74 ton 2005
55 Sri Lanka 6.36 ton 2005
56 Ireland 5.77 ton 2005
57 Poland 5.55 ton 2005
58 Jamaica 5.28 ton 2005
59 Cuba 5.14 ton 2005
60 Cote d'Ivoire 4.37 ton 2005
61 Sierra Leone 3.91 ton 2005
62 Lebanon 3.76 ton 2005
63 Croatia 3.6 ton 2005
64 Liberia 3.36 ton 2005
65 Yemen 3.08 ton 2005
66 Guyana 2.72 ton 1997
67 Morocco 1.68 ton 1992
68 Somalia 1.18 ton 2005
69 Philippines 1.17 ton 2005
70 Tunisia 1.06 ton 1999
71 Mexico 0.957 ton 2005
72 Malaysia 0.858 ton 2005
73 Madagascar 0.711 ton 2005
74 Kenya 0.671 ton 2005
75 China 0.596 ton 2005
76 Tanzania 0.567 ton 2005
77 Oman 0.396 ton 2005
78 Pakistan 0.354 ton 2005
79 Colombia 0.353 ton 2004
80 Indonesia 0.339 ton 2005
81 Bangladesh 0.252 ton 2005
82 Eritrea 0.224 ton 2003
83 India 0.19 ton 1993
84 Bulgaria 0.125 ton 2001
85 Cameroon 0.11 ton 2005
86 Nigeria 0.103 ton 2001
87 Ethiopia 0.0825 ton 1997
88 Burma 0.0671 ton 1994
89 Angola 0.0604 ton 2005
90 Mozambique 0.0591 ton 1997
91 Democratic Republic of the Congo 0.037 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Bunkers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Bunkers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×