×

Energy > Residual fuel oil > Bunkers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 23.93 million ton 2005
2 United States 19.72 million ton 2005
3 Netherlands 15.35 million ton 2005
4 United Arab Emirates 9.87 million ton 2005
5 South Korea 9.16 million ton 2005
6 Belgium 7.43 million ton 2005
7 Spain 7.15 million ton 2005
8 Japan 5.89 million ton 2005
9 Hong Kong 4.15 million ton 2005
10 Brazil 2.87 million ton 2005
11 Greece 2.54 million ton 2005
12 South Africa 2.39 million ton 2005
13 Saudi Arabia 2.3 million ton 2005
14 Taiwan 2.23 million ton 2005
15 Germany 2.11 million ton 2005
16 Sweden 1.84 million ton 2005
17 Egypt 1.79 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 1.65 million ton 1997
18 Netherlands Antilles 1.49 million ton 2005
19 United Kingdom 1.17 million ton 2005
20 Gibraltar 1.04 million ton 2005
21 Australia 812,000 ton 2005
22 China 777,000 ton 2005
23 Ecuador 678,000 ton 2005
24 Iran 660,000 ton 2005
25 Chile 591,000 ton 2005
26 Venezuela 563,000 ton 2005
27 Argentina 533,000 ton 2005
=28 Turkey 531,000 ton 2005
=28 Canada 531,000 ton 2005
30 Denmark 507,000 ton 2005
31 Finland 469,000 ton 2005
32 Portugal 455,000 ton 2005
33 Kuwait 398,000 ton 2005
34 Djibouti 313,000 ton 2005
35 Norway 294,000 ton 2005
36 Uruguay 276,000 ton 2005
37 Algeria 266,000 ton 2005
38 Cyprus 225,000 ton 2005
39 The Bahamas 220,000 ton 2005
40 New Zealand 214,000 ton 2005
41 Poland 212,000 ton 2005
42 Israel 200,000 ton 2005
43 India 175,000 ton 1993
44 Latvia 174,000 ton 2005
45 Trinidad and Tobago 172,000 ton 2005
46 Iraq 150,000 ton 1990
47 Lithuania 129,000 ton 2005
48 Sri Lanka 125,000 ton 2005
49 Gabon 108,000 ton 2005
50 Mexico 106,000 ton 2005
51 Philippines 100,000 ton 2005
52 Libya 90,000 ton 2005
53 Estonia 77,000 ton 2005
=54 Cote d'Ivoire 76,000 ton 2005
=54 Indonesia 76,000 ton 2005
56 Reunion 73,000 ton 2005
57 Yemen 62,000 ton 2005
58 Cuba 58,000 ton 2005
59 Pakistan 56,000 ton 2005
60 Mauritius 55,000 ton 2005
61 Jordan 44,000 ton 2005
62 Morocco 43,000 ton 1992
63 Bangladesh 36,000 ton 2005
=64 Kenya 24,000 ton 2005
=64 Ireland 24,000 ton 2005
66 Malaysia 22,180 ton 2005
67 Tanzania 22,000 ton 2005
=68 Sierra Leone 20,000 ton 2005
=68 Malta 20,000 ton 2005
70 Martinique 17,000 ton 2005
71 Croatia 16,000 ton 2005
=72 Lebanon 15,000 ton 2005
=72 Colombia 15,000 ton 2004
74 Jamaica 14,000 ton 2005
=75 Madagascar 13,000 ton 2005
=75 Nigeria 13,000 ton 2001
77 Liberia 11,000 ton 2005
=78 Somalia 10,000 ton 2005
=78 Tunisia 10,000 ton 1999
=78 Congo, Republic of the 10,000 ton 1997
81 Fiji 7,000 ton 1999
82 New Caledonia 6,000 ton 1999
83 Ethiopia 5,000 ton 1997
=84 Bermuda 3,000 ton 2005
=84 French Polynesia 3,000 ton 2005
=84 Antigua and Barbuda 3,000 ton 2005
=84 Burma 3,000 ton 1994
=88 Iceland 2,000 ton 2005
=88 Cameroon 2,000 ton 2005
=88 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 2005
=88 Guyana 2,000 ton 1997
=92 Angola 1,000 ton 2005
=92 Seychelles 1,000 ton 2005
=92 Oman 1,000 ton 2005
=92 Eritrea 1,000 ton 2003
=92 Bulgaria 1,000 ton 2001
=92 Mozambique 1,000 ton 1997

Citation

Energy > Residual fuel oil > Bunkers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Bunkers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×