×

Energy > Other Petroleum Products > Energy balance requirement per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Albania 74,152.18 ton 2005
2 Finland 64,428.86 ton 2005
3 Portugal 61,709.53 ton 2005
4 Netherlands 57,353.41 ton 2005
5 Canada 51,652.64 ton 2005
6 Malta 37,143.7 ton 2005
7 Bosnia and Herzegovina 30,413.72 ton 2005
8 United States 24,668.67 ton 2005
9 Uruguay 19,547.96 ton 2005
10 Lebanon 15,049.42 ton 2005
11 Saudi Arabia 14,430.97 ton 1996
12 Guinea-Bissau 14,069.5 ton 2005
13 Panama 13,369.27 ton 2005
14 Australia 11,228.35 ton 2005
15 Latvia 10,432.46 ton 2005
16 Kazakhstan 8,883.9 ton 2001
17 South Africa 7,669.74 ton 2005
18 Gabon 7,249.19 ton 2005
19 Comoros 6,658.53 ton 2005
20 Saint Lucia 6,045.69 ton 2005
21 Tajikistan 6,024.4 ton 2005
22 Cyprus 5,906.56 ton 2004
23 Armenia 4,525.15 ton 1999
24 Namibia 3,946.67 ton 2005
25 Sudan 3,102.65 ton 2005
26 Denmark 2,850.05 ton 1996
27 Angola 2,417.74 ton 2005
28 Moldova 1,894.96 ton 1994
29 Guatemala 1,735.16 ton 2005
30 Guinea 1,670.79 ton 2005
31 Slovenia 1,499.64 ton 2005
32 Zimbabwe 1,337.47 ton 2005
33 Ghana 1,309.39 ton 2005
34 Togo 1,263.49 ton 2005
35 Burkina Faso 1,117.57 ton 2005
36 New Zealand 967.61 ton 2005
37 India 884.19 ton 2004
38 Burundi 772.16 ton 2005
39 Haiti 755.87 ton 2005
40 Hong Kong 695.41 ton 1991
41 Liberia 611.66 ton 2005
42 Rwanda 530.25 ton 2005
43 Zambia 523.1 ton 2005
44 Spain 460.85 ton 2005
45 Tanzania 412.11 ton 2005
46 Honduras 357.66 ton 1995
47 Romania 277.34 ton 2005
48 Vietnam 257.87 ton 2004
49 Azerbaijan 252.75 ton 1998
50 Malawi 232.11 ton 2005
51 Georgia 229.28 ton 2005
52 Norway 216.3 ton 2005
53 Ethiopia 170.68 ton 2005
54 El Salvador 168.67 ton 1999
55 Colombia 168.57 ton 2005
56 Madagascar 164.02 ton 2005
57 Sweden 111.19 ton 2004
58 Burma 80.68 ton 2003
59 Kenya 55.89 ton 2005
60 Japan 46.96 ton 2005
61 Democratic Republic of the Congo 37.02 ton 2005
62 Sri Lanka -102.907 ton 2004
63 Bulgaria -129.201 ton 2005
64 Turkey -132.855 ton 2005
65 Greece -180.116 ton 2005
66 Mexico -207.709 ton 2005
67 Egypt -306.502 ton 2005
68 Peru -324.637 ton 2005
69 Poland -655.043 ton 2005
70 Ukraine -737.594 ton 2004
71 Philippines -920.518 ton 2005
72 Germany -1,079.188 ton 2005
73 Brazil -1,176.519 ton 2005
74 Indonesia -1,723.977 ton 2005
75 Israel -1,731.577 ton 2005
76 Lithuania -1,757.313 ton 2005
77 Austria -2,309.236 ton 2005
78 Venezuela -2,843.684 ton 2005
79 Uzbekistan -3,057.051 ton 1996
80 Russia -3,402.164 ton 1995
81 Nigeria -3,553.368 ton 2005
82 Czech Republic -3,614.754 ton 2005
83 South Korea -4,757.157 ton 2005
84 Nicaragua -4,766.078 ton 2005
85 United Kingdom -6,342.954 ton 2005
86 Ireland -7,811.035 ton 1998
87 Croatia -9,455.2 ton 2005
88 Iran -11,061.634 ton 2005
89 Trinidad and Tobago -13,878.897 ton 2005
90 Belgium -28,725.165 ton 2005
91 Slovakia -29,515.495 ton 2005
92 Hungary -35,490.998 ton 2005
93 Bahrain -42,067.731 ton 2005
94 Malaysia -69,032.149 ton 2005
95 United Arab Emirates -149,437.813 ton 2005
96 Singapore -168,784.284 ton 2005

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Energy balance requirement per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Energy balance requirement per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×