×

Energy > Other Petroleum Products > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 7.29 million ton 2005
2 Canada 1.67 million ton 2005
3 India 982,000 ton 2004
4 Netherlands 936,000 ton 2005
5 Portugal 651,000 ton 2005
6 South Africa 362,000 ton 2005
7 Finland 338,000 ton 2005
8 Saudi Arabia 272,000 ton 1996
9 Albania 237,000 ton 2005
10 Australia 229,000 ton 2005
11 Kazakhstan 132,000 ton 2001
12 Bosnia and Herzegovina 118,000 ton 2005
13 Sudan 98,000 ton 2005
14 Uruguay 65,000 ton 2005
15 Lebanon 60,000 ton 2005
16 Panama 45,000 ton 2005
17 Tajikistan 41,000 ton 2005
18 Angola 40,000 ton 2005
19 Taiwan 30,000 ton 2005
20 Ghana 28,000 ton 2005
21 Latvia 24,000 ton 2005
22 Guatemala 22,000 ton 2005
23 Vietnam 21,000 ton 2004
=24 Spain 20,000 ton 2005
=24 Guinea-Bissau 20,000 ton 2005
26 Gibraltar 19,000 ton 2005
27 Zimbabwe 17,000 ton 2005
=28 Tanzania 16,000 ton 2005
=28 Guinea 16,000 ton 2005
=30 Burkina Faso 15,000 ton 2005
=30 Malta 15,000 ton 2005
=30 Denmark 15,000 ton 1996
33 Armenia 14,000 ton 1999
34 Ethiopia 13,000 ton 2005
35 Gabon 10,000 ton 2005
=36 Namibia 8,000 ton 2005
=36 Congo, Republic of the 8,000 ton 1998
38 Colombia 7,279.34 ton 2005
=39 Haiti 7,000 ton 2005
=39 Togo 7,000 ton 2005
=39 Moldova 7,000 ton 1994
=42 Romania 6,000 ton 2005
=42 Zambia 6,000 ton 2005
=42 Burundi 6,000 ton 2005
=42 Japan 6,000 ton 2005
=42 Cyprus 6,000 ton 2004
47 Rwanda 5,000 ton 2005
=48 Comoros 4,000 ton 2005
=48 New Zealand 4,000 ton 2005
=48 Burma 4,000 ton 2003
=48 Hong Kong 4,000 ton 1991
=52 Slovenia 3,000 ton 2005
=52 Madagascar 3,000 ton 2005
=52 Malawi 3,000 ton 2005
=52 Yugoslavia 3,000 ton 2005
=56 Kenya 2,000 ton 2005
=56 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 2005
=56 Liberia 2,000 ton 2005
=56 Azerbaijan 2,000 ton 1998
=56 Honduras 2,000 ton 1995
=61 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=61 Georgia 1,000 ton 2005
=61 Norway 1,000 ton 2005
=61 Sweden 1,000 ton 2004
=61 El Salvador 1,000 ton 1999
66 Bulgaria -1,000 ton 2005
=67 Greece -2,000 ton 2005
=67 Sri Lanka -2,000 ton 2004
69 Lithuania -6,000 ton 2005
=70 Peru -9,000 ton 2005
=70 Turkey -9,000 ton 2005
72 Czechoslovakia -11,000 ton 1991
73 Israel -12,000 ton 2005
74 Trinidad and Tobago -18,000 ton 2005
75 Austria -19,000 ton 2005
76 Egypt -22,000 ton 2005
77 Mexico -23,000 ton 2005
78 Poland -25,000 ton 2005
79 Nicaragua -26,000 ton 2005
80 Ireland -29,000 ton 1998
81 Ukraine -35,000 ton 2004
=82 Czech Republic -37,000 ton 2005
=82 Bahrain -37,000 ton 2005
84 Croatia -42,000 ton 2005
85 Uzbekistan -71,000 ton 1996
86 Venezuela -76,000 ton 2005
87 Philippines -79,000 ton 2005
88 Germany -89,000 ton 2005
89 Slovakia -159,000 ton 2005
90 Brazil -219,000 ton 2005
91 South Korea -229,000 ton 2005
92 Belgium -301,000 ton 2005
93 Hungary -358,000 ton 2005
94 United Kingdom -382,000 ton 2005
95 Indonesia -387,000 ton 2005
96 Nigeria -496,000 ton 2005
97 Russia -504,000 ton 1995
98 United Arab Emirates -620,000 ton 2005
99 Singapore -720,000 ton 2005
100 Iran -776,000 ton 2005
101 Netherlands Antilles -1,281,000 ton 2005
102 Malaysia -1,784,030 ton 2005

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×