×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Total > Production per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Qatar 2,758.3 ton 2005
2 East Timor 2,247.93 ton 2005
3 Kuwait 1,964.02 ton 2005
4 United Arab Emirates 1,903.64 ton 2005
5 Norway 1,433.61 ton 2005
6 Saudi Arabia 1,254.72 ton 2005
OPEC countries average (profile) 773.95 ton 2005
7 Trinidad and Tobago 557.47 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 515.75 ton 2005
8 Netherlands 280.58 ton 2005
9 Algeria 274.93 ton 2005
10 Bahrain 247.86 ton 2005
11 United States 205 ton 2005
12 Venezuela 204.45 ton 2005
13 Singapore 198.79 ton 2005
14 Lithuania 162.55 ton 2005
15 Argentina 111 ton 2005
16 Kazakhstan 97.6 ton 2005
17 Croatia 97.03 ton 2005
18 Malaysia 95.56 ton 2005
19 United Kingdom 86.64 ton 2005
20 Israel 81.67 ton 2005
21 South Korea 75.03 ton 2005
22 Russia 65.86 ton 2005
23 Australia 62.32 ton 2005
24 Thailand 61.18 ton 2005
25 Iran 60.81 ton 2005
26 Finland 60.04 ton 2005
27 Greece 58.99 ton 2005
28 Libya 56.31 ton 2005
29 Canada 55.06 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 51.21 ton 2005
30 Sweden 47.95 ton 2005
31 Belarus 47.5 ton 2005
32 Oman 45.2 ton 2005
33 Belgium 44.09 ton 2005
Emerging markets average (profile) 42.45 ton 2005
34 Brunei 40.78 ton 2005
35 Hungary 38.96 ton 2005
36 Japan 38.31 ton 2005
37 Chile 38.01 ton 2005
38 New Zealand 37.74 ton 2005
39 Portugal 37.06 ton 2005
40 Germany 35.78 ton 2005
41 Bolivia 35.6 ton 2005
42 Iraq 34.74 ton 2005
43 Slovakia 33.6 ton 2005
44 Brazil 31.05 ton 2005
45 Romania 30.41 ton 2005
46 Uruguay 27.07 ton 2005
47 Denmark 26.76 ton 2005
48 Peru 26.62 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 25.51 ton 2002
49 Spain 24.19 ton 2005
50 Egypt 23.87 ton 2005
51 Jordan 21.81 ton 2005
52 Azerbaijan 21.69 ton 2005
53 Syria 18.05 ton 2005
54 Czech Republic 17.98 ton 2005
55 Ecuador 16.55 ton 2005
56 Colombia 15.96 ton 2005
57 Mauritania 15.35 ton 1997
58 Ireland 13.7 ton 2005
59 Bulgaria 13.57 ton 2005
60 Austria 13 ton 2005
61 Ukraine 12.86 ton 2005
62 Panama 12.58 ton 2002
63 Turkey 11.31 ton 2005
64 China 10.99 ton 2005
65 Sudan 10.92 ton 2005
66 Tunisia 10.87 ton 2005
67 Mexico 9.38 ton 2005
68 Cyprus 8.86 ton 2004
69 Indonesia 8.86 ton 2005
70 Poland 7.44 ton 2005
71 India 6.84 ton 2005
72 Morocco 6.77 ton 2005
73 Gabon 6.52 ton 2005
74 South Africa 6.29 ton 2005
75 Cuba 5.76 ton 2005
76 Yemen 4.17 ton 2005
77 Vietnam 4.16 ton 2005
78 Cote d'Ivoire 3.79 ton 2005
79 Philippines 3.75 ton 2005
80 Dominican Republic 3.75 ton 2005
81 Barbados 3.66 ton 2005
82 Ghana 3.65 ton 2005
83 Pakistan 3.53 ton 2005
84 Jamaica 3.41 ton 2004
85 Nicaragua 2.75 ton 2005
86 El Salvador 2.43 ton 2005
87 Angola 1.45 ton 2005
88 Cameroon 1.43 ton 2005
89 Uzbekistan 1.3 ton 2005
90 Honduras 0.772 ton 1992
91 Kenya 0.727 ton 2005
92 Lebanon 0.709 ton 1992
93 Sri Lanka 0.662 ton 2005
94 Guatemala 0.51 ton 2002
95 Costa Rica 0.508 ton 2005
96 Burma 0.379 ton 2005
97 Madagascar 0.328 ton 2005
98 Albania 0.311 ton 2004
99 Senegal 0.266 ton 2005
100 Zambia 0.262 ton 2005
101 Paraguay 0.208 ton 1995
102 Bangladesh 0.14 ton 2005
103 Nigeria 0.122 ton 2005
104 Tanzania 0.121 ton 1999
105 Ethiopia 0.0394 ton 2005
106 Democratic Republic of the Congo 0.0218 ton 1999

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Total > Production per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Total > Production per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×