×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Total > Production: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 60.58 million ton 2005
2 Saudi Arabia 30.98 million ton 2005
3 China 14.33 million ton 2005
4 Soviet Union 10 million ton 1991
5 Russia 9.43 million ton 2005
6 Algeria 9.34 million ton 2005
7 United Arab Emirates 7.9 million ton 2005
8 India 7.71 million ton 2005
9 Norway 6.63 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 6 million ton 2005
10 Brazil 5.78 million ton 2005
11 Venezuela 5.46 million ton 2005
12 United Kingdom 5.22 million ton 2005
13 Japan 4.89 million ton 2005
14 Netherlands 4.58 million ton 2005
15 Kuwait 4.51 million ton 2005
16 Argentina 4.29 million ton 2005
17 Iran 4.27 million ton 2005
18 Thailand 4.01 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 3.76 million ton 2005
19 South Korea 3.61 million ton 2005
20 Germany 2.95 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 2.74 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.62 million ton 2005
21 Malaysia 2.47 million ton 2005
22 Qatar 2.27 million ton 2005
23 East Timor 2.21 million ton 2005
24 Indonesia 1.99 million ton 2005
25 Canada 1.78 million ton 2005
26 Egypt 1.71 million ton 2005
27 Taiwan 1.63 million ton 2005
28 Kazakhstan 1.48 million ton 2005
29 Australia 1.27 million ton 2005
30 Spain 1.05 million ton 2005
31 Mexico 1.04 million ton 2005
32 Iraq 951,000 ton 2005
33 Singapore 848,000 ton 2005
34 Turkey 766,000 ton 2005
35 Peru 738,000 ton 2005
36 Trinidad and Tobago 723,000 ton 2005
37 Colombia 689,245 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 682,789.76 ton 2002
38 Romania 658,000 ton 2005
39 Greece 655,000 ton 2005
40 Chile 621,000 ton 2005
41 Ukraine 606,000 ton 2005
42 Israel 566,000 ton 2005
43 Pakistan 557,000 ton 2005
44 Lithuania 555,000 ton 2005
45 Belgium 462,000 ton 2005
46 Belarus 459,000 ton 2005
47 Sweden 433,000 ton 2005
48 Croatia 431,000 ton 2005
49 Hungary 393,000 ton 2005
50 Portugal 391,000 ton 2005
51 Sudan 345,000 ton 2005
52 Vietnam 343,000 ton 2005
53 Bolivia 333,000 ton 2005
54 Syria 328,000 ton 2005
55 Philippines 322,000 ton 2005
=56 Libya 315,000 ton 2005
=56 Finland 315,000 ton 2005
58 South Africa 297,000 ton 2005
59 Poland 284,000 ton 2005
60 East Germany 260,000 ton 1990
61 Ecuador 228,000 ton 2005
62 Bahrain 218,000 ton 2005
63 Morocco 204,000 ton 2005
64 Czech Republic 184,000 ton 2005
65 Azerbaijan 182,000 ton 2005
66 Slovakia 181,000 ton 2005
67 New Zealand 156,000 ton 2005
68 Denmark 145,000 ton 2005
69 Netherlands Antilles 124,000 ton 2005
70 Czechoslovakia 119,000 ton 1991
71 Jordan 118,000 ton 2005
72 Oman 114,000 ton 2005
73 Tunisia 109,000 ton 2005
74 Austria 107,000 ton 2005
75 Bulgaria 105,000 ton 2005
76 Yugoslavia 98,000 ton 2005
77 Uruguay 90,000 ton 2005
78 Yemen 84,000 ton 2005
79 Ghana 78,000 ton 2005
80 Cote d'Ivoire 66,000 ton 2005
81 Cuba 65,000 ton 2005
82 Ireland 57,000 ton 2005
83 Panama 40,000 ton 2002
84 Mauritania 38,000 ton 1997
85 Dominican Republic 35,000 ton 2005
86 Uzbekistan 34,000 ton 2005
87 Martinique 27,000 ton 2005
=88 Cameroon 26,000 ton 2005
=88 Kenya 26,000 ton 2005
90 Angola 24,000 ton 2005
91 Bangladesh 20,000 ton 2005
92 Burma 19,000 ton 2005
93 Nigeria 17,000 ton 2005
=94 Brunei 15,000 ton 2005
=94 Nicaragua 15,000 ton 2005
96 El Salvador 14,753 ton 2005
97 Sri Lanka 13,000 ton 2005
=98 Gabon 9,000 ton 2005
=98 Cyprus 9,000 ton 2004
=98 Jamaica 9,000 ton 2004
=101 Madagascar 6,000 ton 2005
=101 Guatemala 6,000 ton 2002
103 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=104 Tanzania 4,000 ton 1999
=104 Honduras 4,000 ton 1992
=106 Ethiopia 3,000 ton 2005
=106 Senegal 3,000 ton 2005
=106 Zambia 3,000 ton 2005
109 Costa Rica 2,195 ton 2005
110 Lebanon 2,000 ton 1992
=111 Barbados 1,000 ton 2005
=111 Albania 1,000 ton 2004
=111 Democratic Republic of the Congo 1,000 ton 1999
=111 Paraguay 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Total > Production: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Total > Production

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×