×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Qatar 714.84 ton 2005
2 Kuwait 580.06 ton 2005
3 Saudi Arabia 444.02 ton 2005
4 United Arab Emirates 303.7 ton 2005
OPEC countries average (profile) 218.05 ton 2005
5 Aruba 209.93 ton 2005
6 Bermuda 202.64 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 153.63 ton 2005
7 South Korea 137.4 ton 2005
8 Libya 111.54 ton 2005
9 Venezuela 92.42 ton 2005
10 Mexico 90.49 ton 2005
11 Australia 84.29 ton 2005
12 Portugal 83.7 ton 2005
13 Cayman Islands 82.27 ton 2005
14 Lithuania 79.37 ton 2005
15 Israel 76.48 ton 2005
16 Dominican Republic 72.03 ton 2005
17 Belize 69.87 ton 2005
18 Japan 68.73 ton 2005
Former British colonies average (profile) 64.96 ton 2005
19 Macau 64.08 ton 2005
20 Ecuador 63.58 ton 2005
21 Mauritius 63.54 ton 2005
22 Poland 61.97 ton 2005
23 Turkey 61.31 ton 2005
24 The Bahamas 60.77 ton 2005
25 Chile 59.98 ton 2005
26 Grenada 58.28 ton 2005
27 Hong Kong 57.98 ton 2005
28 Canada 56.82 ton 2005
29 Jordan 56.55 ton 2005
30 Saint Vincent and the Grenadines 55.17 ton 2005
31 Iraq 54.64 ton 2005
32 Singapore 54.49 ton 1998
33 Saint Lucia 54.41 ton 2005
34 Algeria 53.3 ton 2005
35 Norway 53.21 ton 2005
36 Spain 51.59 ton 2005
37 Cyprus 51.33 ton 2005
38 Malaysia 51.23 ton 2005
39 Finland 50.32 ton 2005
40 Egypt 50.18 ton 2005
41 Morocco 49.73 ton 2005
42 Bulgaria 49.61 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 49.16 ton 2005
43 Barbados 46.47 ton 2005
44 Tunisia 46.07 ton 2005
45 Malta 44.57 ton 2005
46 Slovenia 44.49 ton 2005
47 Suriname 44.04 ton 2005
48 Bahrain 43.2 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 42.69 ton 2005
49 Trinidad and Tobago 42.41 ton 2005
50 Sweden 41.75 ton 2005
51 Lebanon 41.64 ton 2005
Religious countries average (profile) 41.16 ton 2005
52 Iran 40.08 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 39.66 ton 2005
53 Brunei 38.06 ton 2005
54 Russia 37.42 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 37.39 ton 2005
55 Djibouti 37.34 ton 2005
56 Oman 37.27 ton 2005
57 Thailand 37.11 ton 2005
58 New Zealand 37.01 ton 2005
59 United States 36.63 ton 2005
60 Seychelles 36.19 ton 2005
61 Bolivia 35.49 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 35.44 ton 2005
62 French Polynesia 35.31 ton 2005
European Union average (profile) 34.9 ton 2005
Emerging markets average (profile) 34.52 ton 2005
63 Panama 34.46 ton 2005
NATO countries average (profile) 34.42 ton 2005
64 Ireland 34.14 ton 2005
Eurozone average (profile) 33.94 ton 2005
65 Brazil 33.66 ton 2005
66 Yemen 32.72 ton 2005
67 Greece 32.15 ton 2005
68 Jamaica 32.07 ton 2005
69 Argentina 30.61 ton 2005
70 Romania 29.68 ton 2005
71 Syria 29.28 ton 2005
72 El Salvador 28.88 ton 2005
73 Dominica 28.35 ton 2005
74 Uruguay 26.16 ton 2005
75 Croatia 26.11 ton 2005
76 Netherlands 26.1 ton 2005
77 Luxembourg 25.8 ton 2005
78 Hungary 24.39 ton 2005
79 Latvia 24.34 ton 2005
80 Antigua and Barbuda 24.22 ton 2005
81 Kazakhstan 24.05 ton 2005
82 Peru 23.7 ton 2005
83 Belarus 23.39 ton 2005
84 United Kingdom 23.18 ton 2005
85 Costa Rica 22.98 ton 2005
86 Austria 20.78 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 18.98 ton 2005
87 Guatemala 18.97 ton 2005
88 Cape Verde 18.8 ton 2005
89 Azerbaijan 18.47 ton 2005
90 Belgium 18.13 ton 2005
91 Germany 17.95 ton 2005
92 Albania 17.83 ton 2005
93 Botswana 17.06 ton 2005
94 Turkmenistan 16.85 ton 2005
95 Czech Republic 15.24 ton 2005
96 Gabon 15.22 ton 2005
97 Moldova 15.02 ton 2005
98 Colombia 14.81 ton 2005
99 Fiji 14.59 ton 2005
100 China 13.91 ton 2005
101 Paraguay 13.9 ton 2005
102 Slovakia 13.18 ton 2005
103 Denmark 13.1 ton 2005
104 Cuba 13.02 ton 2005
105 Guyana 12.74 ton 2005
106 Senegal 12.16 ton 2005
107 Philippines 11.34 ton 2005
108 Nicaragua 10.63 ton 2005
109 Vietnam 10.55 ton 2005
110 Tonga 10.21 ton 2000
111 Honduras 9.95 ton 2005
112 Mauritania 9.22 ton 2005
113 India 9.16 ton 2005
114 Sri Lanka 8.55 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 7.75 ton 2003
115 Ukraine 7.64 ton 2005
116 Iceland 6.74 ton 2005
117 Armenia 6.63 ton 2005
118 South Africa 6.4 ton 2005
119 Bhutan 6.15 ton 2005
120 Georgia 5.73 ton 2005
South Asia average (profile) 4.78 ton 2005
121 Estonia 4.46 ton 2005
122 Indonesia 4.43 ton 2005
123 Papua New Guinea 4.1 ton 2005
124 Angola 3.81 ton 2005
125 Cote d'Ivoire 3.79 ton 2005
126 Pakistan 3.67 ton 2005
127 Namibia 3.45 ton 2005
128 Sudan 3.42 ton 2005
129 Ghana 3.41 ton 2005
130 Laos 3.11 ton 2005
131 Solomon Islands 2.86 ton 1994
132 Nepal 2.69 ton 2005
133 Cameroon 2.37 ton 2005
134 Kyrgyzstan 1.59 ton 2003
135 Haiti 1.4 ton 2005
136 Kenya 1.34 ton 2005
137 Uzbekistan 1.3 ton 2005
138 Benin 1.1 ton 2005
139 Eritrea 1.03 ton 2005
140 Tajikistan 1.03 ton 2005
141 Liberia 0.917 ton 2005
142 Mozambique 0.767 ton 2005
143 Madagascar 0.492 ton 2005
144 Togo 0.361 ton 2005
145 Burma 0.319 ton 2005
146 Zimbabwe 0.315 ton 2005
147 Zambia 0.262 ton 2005
148 Burundi 0.257 ton 2005
149 Tanzania 0.155 ton 2005
150 Bangladesh 0.14 ton 2005
151 Nigeria 0.122 ton 2005
152 Chad 0.0999 ton 2005
153 Burkina Faso 0.0745 ton 2005
154 Ethiopia 0.0263 ton 2005
155 Uganda 0.00348 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×