×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 48.88 ton 2005
2 Morocco 36.44 ton 1997
3 Dominican Republic 35.85 ton 1997
4 Macau 29.91 ton 2005
5 Djibouti 25.75 ton 2005
6 Kazakhstan 23.46 ton 2005
7 Hong Kong 22.31 ton 2005
8 Finland 19.06 ton 2005
9 Trinidad and Tobago 19.01 ton 1998
10 Malaysia 17.35 ton 2005
11 Turkmenistan 16.85 ton 2005
12 Canada 16.15 ton 2005
13 Mauritius 14.48 ton 2005
14 Mexico 12.07 ton 2005
15 Paraguay 11.37 ton 2005
16 Grenada 9.71 ton 2005
17 Costa Rica 9.6 ton 2005
18 Portugal 9.57 ton 2005
19 Slovenia 9.5 ton 2005
20 Austria 8.99 ton 2005
21 Panama 8.32 ton 2005
22 Tunisia 6.78 ton 2005
23 New Zealand 6.77 ton 2005
24 United Kingdom 6.67 ton 2001
25 Armenia 6.63 ton 2005
26 Chile 6.61 ton 2005
27 Jordan 5.73 ton 2005
28 Slovakia 5.38 ton 2005
29 Russia 5.24 ton 2005
30 Nicaragua 4.95 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 4.79 ton 2005
31 Spain 4.72 ton 2005
32 Japan 4.7 ton 2005
33 Czech Republic 4.56 ton 1996
34 United States 4.5 ton 2005
35 Albania 4.38 ton 2005
36 Norway 4.11 ton 2005
37 Australia 4.02 ton 2005
38 Namibia 3.98 ton 1997
39 Greece 3.87 ton 2005
40 Honduras 3.84 ton 1996
41 Belgium 3.72 ton 2005
42 Romania 3.65 ton 2005
43 Brazil 3.56 ton 2005
44 Sweden 3.54 ton 2005
45 Hungary 3.47 ton 2005
46 Argentina 3.39 ton 2005
47 Guyana 3.39 ton 2005
48 Vietnam 2.97 ton 2005
49 Papua New Guinea 2.95 ton 2005
50 Sri Lanka 2.8 ton 2005
51 Botswana 2.67 ton 2005
52 Philippines 2.62 ton 2005
53 Poland 2.62 ton 2005
54 Iran 2.57 ton 2005
55 Ireland 2.4 ton 2005
56 Jamaica 2.26 ton 2005
57 Luxembourg 2.21 ton 2003
58 Guatemala 2.09 ton 2005
59 Germany 2.09 ton 2005
60 Suriname 2 ton 2005
61 Cuba 1.95 ton 2004
62 Ecuador 1.81 ton 2005
63 Croatia 1.8 ton 2005
64 Kyrgyzstan 1.59 ton 2003
65 Latvia 1.3 ton 2005
66 Pakistan 1.23 ton 2005
67 Nepal 1.23 ton 2005
68 Colombia 1.19 ton 2005
69 Barbados 1.06 ton 2005
70 Tajikistan 1.03 ton 2005
71 Netherlands 0.98 ton 2005
72 China 0.958 ton 2005
73 South Africa 0.953 ton 2005
74 Denmark 0.923 ton 2005
75 Liberia 0.917 ton 2005
76 Estonia 0.743 ton 2005
77 Belarus 0.621 ton 2005
78 Uruguay 0.601 ton 2005
79 Moldova 0.556 ton 2005
80 Ghana 0.514 ton 2005
81 Uzbekistan 0.459 ton 2005
82 Angola 0.363 ton 2005
83 India 0.351 ton 2005
84 Ukraine 0.318 ton 2005
85 Sudan 0.317 ton 2005
86 Lithuania 0.293 ton 2005
87 Senegal 0.266 ton 2005
88 Bulgaria 0.257 ton 2004
89 Kenya 0.251 ton 2005
90 Cameroon 0.21 ton 1996
91 Eritrea 0.206 ton 2005
92 Benin 0.122 ton 2005
93 Burma 0.0996 ton 2005
94 Zimbabwe 0.0807 ton 1999
95 Madagascar 0.0547 ton 2005
96 Peru 0.0215 ton 1999
97 Indonesia 0.00985 ton 1998

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×