×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 2.35 million ton 2005
2 Mexico 1.34 million ton 2005
3 United States 1.33 million ton 2005
4 China 1.25 million ton 2005
5 Morocco 1.01 million ton 1997
6 Russia 750,000 ton 2005
7 Brazil 663,000 ton 2005
8 Japan 600,000 ton 2005
9 Canada 522,000 ton 2005
10 Malaysia 448,350 ton 2005
11 India 396,000 ton 2005
12 United Kingdom 394,000 ton 2001
13 Kazakhstan 355,300 ton 2005
14 Dominican Republic 296,000 ton 1997
15 Vietnam 245,000 ton 2005
16 Philippines 225,000 ton 2005
17 Spain 205,000 ton 2005
18 Pakistan 194,000 ton 2005
19 Iran 180,000 ton 2005
20 Germany 172,000 ton 2005
21 Hong Kong 152,000 ton 2005
22 Argentina 131,000 ton 2005
23 Chile 108,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 104,358.33 ton 2005
24 Portugal 101,000 ton 2005
=25 Poland 100,000 ton 2005
=25 Finland 100,000 ton 2005
27 Taiwan 99,000 ton 2005
28 Australia 82,000 ton 2005
29 Turkmenistan 80,000 ton 2005
30 Romania 79,000 ton 2005
31 Austria 74,000 ton 2005
32 Tunisia 68,000 ton 2005
33 Paraguay 67,120 ton 2005
34 Sri Lanka 55,000 ton 2005
35 Colombia 51,425 ton 2005
36 Czech Republic 47,000 ton 1996
37 South Africa 45,000 ton 2005
38 Greece 43,000 ton 2005
39 Costa Rica 41,464 ton 2005
40 Belgium 39,000 ton 2005
41 Hungary 35,000 ton 2005
42 Sweden 32,000 ton 2005
=43 Jordan 31,000 ton 2005
=43 Nepal 31,000 ton 2005
45 Slovakia 29,000 ton 2005
=46 New Zealand 28,000 ton 2005
=46 Panama 28,000 ton 2005
48 Nicaragua 27,000 ton 2005
49 Guatemala 26,450 ton 2005
50 Ecuador 25,000 ton 2005
51 Trinidad and Tobago 24,000 ton 1998
=52 Cuba 22,000 ton 2004
=52 Honduras 22,000 ton 1996
=54 Djibouti 20,000 ton 2005
=54 Armenia 20,000 ton 2005
=56 Slovenia 19,000 ton 2005
=56 Martinique 19,000 ton 2005
=56 Norway 19,000 ton 2005
=59 Papua New Guinea 18,000 ton 2005
=59 Mauritius 18,000 ton 2005
61 Netherlands 16,000 ton 2005
62 Ukraine 15,000 ton 2005
=63 Albania 14,000 ton 2005
=63 Macau 14,000 ton 2005
65 Uzbekistan 12,000 ton 2005
66 Ghana 11,000 ton 2005
=67 Ireland 10,000 ton 2005
=67 Sudan 10,000 ton 2005
69 Kenya 9,000 ton 2005
=70 Croatia 8,000 ton 2005
=70 Kyrgyzstan 8,000 ton 2003
=72 Tajikistan 7,000 ton 2005
=72 Namibia 7,000 ton 1997
=74 Jamaica 6,000 ton 2005
=74 Angola 6,000 ton 2005
=74 Belarus 6,000 ton 2005
=77 Denmark 5,000 ton 2005
=77 Botswana 5,000 ton 2005
=77 Burma 5,000 ton 2005
80 Guadeloupe 4,000 ton 2005
=81 Liberia 3,000 ton 2005
=81 Senegal 3,000 ton 2005
=81 Latvia 3,000 ton 2005
=81 Cameroon 3,000 ton 1996
85 Guyana 2,576 ton 2005
=86 Moldova 2,000 ton 2005
=86 French Guiana 2,000 ton 2005
=86 Uruguay 2,000 ton 2005
=86 Bulgaria 2,000 ton 2004
=86 Indonesia 2,000 ton 1998
=91 Madagascar 1,000 ton 2005
=91 Estonia 1,000 ton 2005
=91 Suriname 1,000 ton 2005
=91 Lithuania 1,000 ton 2005
=91 Eritrea 1,000 ton 2005
=91 Benin 1,000 ton 2005
=91 Grenada 1,000 ton 2005
=91 Luxembourg 1,000 ton 2003
=91 Zimbabwe 1,000 ton 1999
100 Peru 550 ton 1999
101 Barbados 291 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×