×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 580.06 ton 2005
2 United Arab Emirates 303.7 ton 2005
3 Aruba 209.93 ton 2005
4 Bermuda 202.64 ton 2005
OPEC countries average (profile) 116.23 ton 2005
5 Libya 111.54 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 91.25 ton 2005
6 Cayman Islands 82.27 ton 2005
7 Belize 69.87 ton 2005
8 Israel 63.06 ton 2005
9 Qatar 62.11 ton 2005
10 The Bahamas 60.77 ton 2005
11 Portugal 58.68 ton 2005
12 Ecuador 57.2 ton 2005
13 Mexico 57.19 ton 2005
14 Saint Vincent and the Grenadines 55.17 ton 2005
15 Iraq 54.64 ton 2005
16 Saint Lucia 54.41 ton 2005
17 Cyprus 51.33 ton 2005
18 Mauritius 49.06 ton 2005
19 Grenada 48.57 ton 2005
20 Jordan 48.42 ton 2005
21 Egypt 47.67 ton 2005
22 Venezuela 46.7 ton 2005
23 Morocco 45.18 ton 2005
24 Malta 44.57 ton 2005
25 Barbados 43.96 ton 2005
26 Chile 43.64 ton 2005
27 Bahrain 43.2 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 43.19 ton 2005
28 Algeria 42.7 ton 2005
29 Saudi Arabia 42.28 ton 2005
30 Lebanon 41.64 ton 2005
31 Trinidad and Tobago 40.87 ton 2005
32 Dominican Republic 38.1 ton 2005
33 Brunei 38.06 ton 2005
34 Oman 37.27 ton 2005
35 Seychelles 36.19 ton 2005
36 Japan 35.68 ton 2005
37 French Polynesia 35.31 ton 2005
38 Spain 35.25 ton 2005
39 Bolivia 34.96 ton 2005
40 Turkey 34.96 ton 2005
41 Macau 34.18 ton 2005
42 Suriname 34.03 ton 2005
43 Iran 31.46 ton 2005
44 Tunisia 30.41 ton 2005
45 Hong Kong 30.38 ton 2005
46 Jamaica 29.43 ton 2005
47 Syria 29.28 ton 2005
48 Dominica 28.35 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 28.27 ton 2005
49 Yemen 27.81 ton 2005
50 Brazil 27.1 ton 2005
51 Malaysia 26.02 ton 2005
52 United States 25.48 ton 2005
53 Panama 25.25 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 25.25 ton 2005
54 Thailand 25.24 ton 2005
55 Antigua and Barbuda 24.22 ton 2005
56 Uruguay 24.06 ton 2005
57 El Salvador 23.65 ton 2005
58 Argentina 22.51 ton 2005
59 Slovenia 22.49 ton 2005
60 Romania 22.19 ton 2005
61 Belarus 19.15 ton 2005
62 Cape Verde 18.8 ton 2005
Emerging markets average (profile) 18.36 ton 2005
Eurozone average (profile) 17.41 ton 2005
63 Russia 17.14 ton 2005
64 Peru 16.99 ton 2005
65 Lithuania 16.4 ton 2005
66 Ireland 16.11 ton 2005
67 Hungary 15.27 ton 2005
68 Gabon 15.22 ton 2005
69 Guatemala 14.61 ton 2005
70 Poland 14.41 ton 2005
European Union average (profile) 14.38 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 14.29 ton 2005
71 Croatia 13.73 ton 2005
72 Albania 13.45 ton 2005
73 Moldova 13.07 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 12.86 ton 2005
NATO countries average (profile) 12.63 ton 2005
74 Colombia 12.4 ton 2005
75 Fiji 12.16 ton 2005
76 Cuba 11.96 ton 2005
77 Latvia 11.74 ton 2005
78 Senegal 11.62 ton 2005
79 Djibouti 11.59 ton 2005
80 Botswana 11.2 ton 2005
81 Australia 10.93 ton 2005
82 New Zealand 10.89 ton 2005
83 Tonga 10.21 ton 2000
84 China 10.19 ton 2005
85 Mauritania 9.22 ton 2005
86 India 8.74 ton 2005
87 Guyana 8.66 ton 2005
88 Germany 8.56 ton 2005
89 Philippines 7.74 ton 2005
90 Azerbaijan 7.63 ton 2005
91 Canada 7.52 ton 2005
92 Honduras 6.91 ton 2005
93 Ukraine 6.73 ton 2005
94 Luxembourg 6.45 ton 2005
95 Vietnam 6.36 ton 2005
96 Austria 6.32 ton 2005
97 Costa Rica 6.16 ton 2005
98 Bhutan 6.15 ton 2005
99 Belgium 6.01 ton 2005
100 Sri Lanka 5.75 ton 2005
101 Georgia 5.73 ton 2005
102 South Africa 5.19 ton 2005
103 United Kingdom 4.95 ton 2005
104 Greece 4.41 ton 2005
105 Nicaragua 4.4 ton 2005
South Asia average (profile) 4.37 ton 2005
106 Iceland 3.37 ton 2005
107 Indonesia 3.32 ton 2005
108 Angola 3.26 ton 2005
109 Cote d'Ivoire 3.16 ton 2005
110 Laos 3.11 ton 2005
111 Sudan 3.1 ton 2005
112 Czech Republic 2.93 ton 2005
113 Solomon Islands 2.86 ton 1994
114 Norway 2.81 ton 2005
115 Denmark 2.77 ton 2005
116 Ghana 2.76 ton 2005
117 Bulgaria 2.58 ton 2005
118 Pakistan 2.44 ton 2005
119 Cameroon 2.37 ton 2005
120 Estonia 2.23 ton 2005
121 Finland 1.72 ton 2005
122 Haiti 1.4 ton 2005
123 Nepal 1.38 ton 2005
124 Netherlands 1.35 ton 2005
125 Slovakia 1.3 ton 2005
126 Benin 0.978 ton 2005
127 Eritrea 0.824 ton 2005
128 Kenya 0.727 ton 2005
129 Mozambique 0.672 ton 2005
130 South Korea 0.623 ton 2005
131 Madagascar 0.437 ton 2005
132 Uzbekistan 0.42 ton 2005
133 Togo 0.361 ton 2005
134 Burundi 0.257 ton 2005
135 Tanzania 0.155 ton 2005
136 Bangladesh 0.14 ton 2005
137 Nigeria 0.122 ton 2005
138 Sweden 0.111 ton 2005
139 Chad 0.0999 ton 2005
140 Burma 0.0996 ton 2005
141 Zimbabwe 0.0787 ton 2005
142 Burkina Faso 0.0745 ton 2005
143 Ethiopia 0.0263 ton 2005
144 Uganda 0.00348 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×