×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 13.29 million ton 2005
2 India 9.85 million ton 2005
3 United States 7.53 million ton 2005
4 Mexico 6.33 million ton 2005
5 Brazil 5.04 million ton 2005
6 Japan 4.56 million ton 2005
7 Egypt 3.42 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.56 million ton 2005
8 Russia 2.45 million ton 2005
9 Turkey 2.37 million ton 2005
10 Iran 2.21 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.97 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 1.8 million ton 2005
11 Thailand 1.66 million ton 2005
12 Spain 1.53 million ton 2005
13 Iraq 1.5 million ton 2005
14 Algeria 1.45 million ton 2005
15 Morocco 1.36 million ton 2005
16 Kuwait 1.33 million ton 2005
17 United Arab Emirates 1.26 million ton 2005
18 Venezuela 1.25 million ton 2005
19 Taiwan 1.09 million ton 2005
20 Saudi Arabia 1.04 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 980,272.73 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 924,500 ton 2005
21 Argentina 870,000 ton 2005
22 Ecuador 788,000 ton 2005
23 Indonesia 746,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 724,038.67 ton 2005
24 Chile 713,000 ton 2005
25 Germany 706,000 ton 2005
26 Malaysia 672,530 ton 2005
27 Philippines 664,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 638,000 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 627,829.31 ton 2005
28 Libya 624,000 ton 2005
29 Portugal 619,000 ton 2005
30 Yemen 560,000 ton 2005
31 Poland 550,000 ton 2005
32 Colombia 535,550 ton 2005
33 Syria 532,000 ton 2005
34 Vietnam 524,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 520,420.82 ton 2005
35 Romania 480,000 ton 2005
36 Peru 471,000 ton 2005
37 Israel 437,000 ton 2005
38 Pakistan 385,000 ton 2005
39 Dominican Republic 356,000 ton 2005
40 Bolivia 327,000 ton 2005
41 Ukraine 317,000 ton 2005
42 Tunisia 305,000 ton 2005
43 United Kingdom 298,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 296,240 ton 2005
44 Jordan 262,000 ton 2005
45 South Africa 245,000 ton 2005
46 Canada 243,000 ton 2005
47 Australia 223,000 ton 2005
48 Hong Kong 207,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 204,562.5 ton 2005
European Union average (profile) 189,923.08 ton 2005
49 Guatemala 185,210 ton 2005
50 Belarus 185,000 ton 2005
51 Lebanon 166,000 ton 2005
52 Hungary 154,000 ton 2005
53 El Salvador 143,616 ton 2005
54 Cuba 135,000 ton 2005
55 Senegal 131,000 ton 2005
56 Sri Lanka 113,000 ton 2005
57 Sudan 98,000 ton 2005
58 Oman 94,000 ton 2005
59 Panama 85,000 ton 2005
60 Uruguay 80,000 ton 2005
61 Jamaica 78,000 ton 2005
62 Ireland 67,000 ton 2005
63 Azerbaijan 64,000 ton 2005
64 Belgium 63,000 ton 2005
=65 Mauritius 61,000 ton 2005
=65 Croatia 61,000 ton 2005
67 Netherlands Antilles 60,000 ton 2005
68 Ghana 59,000 ton 2005
69 Lithuania 56,000 ton 2005
70 Cote d'Ivoire 55,000 ton 2005
71 Angola 54,000 ton 2005
=72 Trinidad and Tobago 53,000 ton 2005
=72 Cyprus 53,000 ton 2005
74 Austria 52,000 ton 2005
75 Qatar 51,000 ton 2005
76 Greece 49,000 ton 2005
77 Honduras 47,690 ton 2005
78 Moldova 47,000 ton 2005
=79 Slovenia 45,000 ton 2005
=79 New Zealand 45,000 ton 2005
=81 Cameroon 43,000 ton 2005
=81 Albania 43,000 ton 2005
=83 Bahrain 38,000 ton 2005
=83 Reunion 38,000 ton 2005
85 Nepal 35,000 ton 2005
=86 Czech Republic 30,000 ton 2005
=86 South Korea 30,000 ton 2005
88 Mauritania 29,000 ton 2005
89 Latvia 27,000 ton 2005
90 Costa Rica 26,630 ton 2005
91 Kenya 26,000 ton 2005
92 Georgia 25,000 ton 2005
93 Nicaragua 24,000 ton 2005
=94 Guadeloupe 22,000 ton 2005
=94 Netherlands 22,000 ton 2005
=96 Gabon 21,000 ton 2005
=96 Aruba 21,000 ton 2005
=96 Botswana 21,000 ton 2005
=99 Bulgaria 20,000 ton 2005
=99 Bangladesh 20,000 ton 2005
=99 The Bahamas 20,000 ton 2005
102 Belize 19,000 ton 2005
=103 Laos 18,000 ton 2005
=103 Malta 18,000 ton 2005
=105 Nigeria 17,000 ton 2005
=105 Suriname 17,000 ton 2005
107 Macau 16,000 ton 2005
108 Denmark 15,000 ton 2005
109 Mozambique 14,110 ton 2005
110 Brunei 14,000 ton 2005
=111 Norway 13,000 ton 2005
=111 Bermuda 13,000 ton 2005
=111 Haiti 13,000 ton 2005
114 Barbados 12,026 ton 2005
115 Uzbekistan 11,000 ton 2005
116 Fiji 10,000 ton 2005
=117 Finland 9,000 ton 2005
=117 Cape Verde 9,000 ton 2005
=117 Saint Lucia 9,000 ton 2005
=117 French Polynesia 9,000 ton 2005
=117 Djibouti 9,000 ton 2005
=122 Madagascar 8,000 ton 2005
=122 Benin 8,000 ton 2005
124 Slovakia 7,000 ton 2005
125 Guyana 6,586 ton 2005
=126 Tanzania 6,000 ton 2005
=126 Saint Vincent and the Grenadines 6,000 ton 2005
=128 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=128 Grenada 5,000 ton 2005
=128 Burma 5,000 ton 2005
=131 Eritrea 4,000 ton 2005
=131 Cayman Islands 4,000 ton 2005
=131 Bhutan 4,000 ton 2005
=134 Luxembourg 3,000 ton 2005
=134 Estonia 3,000 ton 2005
=134 Seychelles 3,000 ton 2005
=137 Ethiopia 2,000 ton 2005
=137 Dominica 2,000 ton 2005
=137 Togo 2,000 ton 2005
=137 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=137 Burundi 2,000 ton 2005
=142 Burkina Faso 1,000 ton 2005
=142 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=142 Sweden 1,000 ton 2005
=142 Chad 1,000 ton 2005
=142 Iceland 1,000 ton 2005
=142 Tonga 1,000 ton 2000
=142 Solomon Islands 1,000 ton 1994
149 Uganda 100 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×