×

Energy > Kerosene > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bermuda 280.57 ton 2005
2 Ireland 209.14 ton 2005
3 Saint Kitts and Nevis 203.5 ton 2005
4 The Bahamas 182.32 ton 2005
5 Japan 173.23 ton 2005
6 Israel 145.89 ton 2005
7 South Korea 106.71 ton 2005
8 Belize 88.96 ton 1994
9 Iran 86.43 ton 2005
10 United Kingdom 64.26 ton 2005
11 Seychelles 60.31 ton 2005
12 Grenada 58.28 ton 2005
13 Libya 53.45 ton 2005
14 Iraq 46.61 ton 2005
15 Bahrain 43.2 ton 2005
16 Indonesia 41.4 ton 2005
17 Malta 37.14 ton 2005
18 Dominican Republic 36.39 ton 2005
19 Benin 34.83 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 32.92 ton 2003
Heavily indebted countries average (profile) 32.11 ton 2002
20 Tonga 29.71 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 29.51 ton 2005
21 Jordan 28.83 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 28.55 ton 2002
22 Estonia 28.26 ton 1996
23 Guyana 27.77 ton 2005
OPEC countries average (profile) 24.81 ton 2005
24 Norway 22.71 ton 2005
25 Kiribati 22.11 ton 2005
Former British colonies average (profile) 22.06 ton 2005
26 Bhutan 19.99 ton 2005
27 Sao Tome and Principe 19.4 ton 2005
28 Tunisia 19.34 ton 2005
29 Cuba 19.13 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 18.59 ton 2005
30 Fiji 18.24 ton 2005
31 Djibouti 18.03 ton 2005
32 Gabon 16.67 ton 2005
33 Cyprus 15.5 ton 2005
34 Equatorial Guinea 14.91 ton 2005
35 Dominica 14.18 ton 2005
36 Azerbaijan 13.94 ton 2005
37 Singapore 13.83 ton 2005
38 South Africa 12.9 ton 2005
39 Macau 12.82 ton 2005
40 Nepal 12.57 ton 2005
41 Kuwait 12.19 ton 2005
Muslim countries average (profile) 11.6 ton 2005
42 United States 10.92 ton 2005
43 Togo 10.65 ton 2005
44 Jamaica 10.56 ton 2005
45 Cape Verde 10.45 ton 2005
46 Sri Lanka 10.33 ton 2005
47 Suriname 10.01 ton 2005
48 Comoros 9.99 ton 2005
49 Syria 9.74 ton 2005
50 Barbados 9.72 ton 2005
51 Canada 9.72 ton 2005
52 Saint Vincent and the Grenadines 9.25 ton 1996
53 Angola 9.13 ton 2005
54 Saudi Arabia 8.55 ton 2005
55 Belgium 8.49 ton 2005
56 India 8.32 ton 2005
57 China 8.16 ton 2005
58 Brunei 8.16 ton 2005
59 Haiti 8.1 ton 2005
60 Mauritius 8.04 ton 2005
61 Botswana 8 ton 2005
62 Kenya 7.96 ton 2005
63 Trinidad and Tobago 7.71 ton 2005
64 Peru 7.57 ton 2005
Religious countries average (profile) 7.54 ton 2005
65 Mongolia 7.52 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 7.42 ton 2005
66 Egypt 7.29 ton 2005
South Asia average (profile) 6.96 ton 2005
67 Honduras 6.68 ton 2005
Former French colonies average (profile) 6.53 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 6.34 ton 2005
68 The Gambia 6.27 ton 2005
failed states average (profile) 6.24 ton 2005
69 Cameroon 6.23 ton 2005
70 Qatar 6.06 ton 2003
71 Saint Lucia 6.05 ton 2005
72 Georgia 5.96 ton 2005
73 Central African Republic 5.81 ton 2005
74 Chile 5.75 ton 2005
75 Nigeria 5.72 ton 2005
76 Solomon Islands 5.41 ton 1996
77 Yemen 5.41 ton 2005
78 El Salvador 5.27 ton 2005
79 Cote d'Ivoire 5.17 ton 2005
80 Nicaragua 5.13 ton 2005
Emerging markets average (profile) 5.13 ton 2005
81 Guinea-Bissau 4.92 ton 2005
82 Bangladesh 4.92 ton 2005
83 Vanuatu 4.78 ton 2005
84 Hong Kong 4.7 ton 2005
85 Eritrea 4.53 ton 2005
86 Oman 4.36 ton 2005
87 Madagascar 4.16 ton 2005
88 Sierra Leone 4.1 ton 2005
89 Guinea 4.07 ton 2005
90 Vietnam 4.04 ton 2005
91 Australia 3.97 ton 2005
92 French Polynesia 3.92 ton 2005
93 Tanzania 3.89 ton 2005
94 Netherlands 3.68 ton 2005
95 Laos 3.63 ton 2005
96 Papua New Guinea 3.61 ton 2005
97 Mozambique 3.43 ton 2005
98 Guatemala 3.23 ton 2005
99 Cambodia 3.14 ton 2005
100 Uzbekistan 3.13 ton 2005
101 Malaysia 3.12 ton 2005
102 Philippines 3.06 ton 2005
103 Liberia 3.06 ton 2005
104 Ethiopia 3.02 ton 2005
105 Somalia 2.95 ton 2005
106 Ghana 2.85 ton 2005
107 Colombia 2.83 ton 2005
108 Albania 2.82 ton 2005
109 Uruguay 2.71 ton 2005
110 Zimbabwe 2.67 ton 2005
111 Romania 2.4 ton 2005
112 Bolivia 2.35 ton 2005
113 Mexico 2.29 ton 2005
114 Luxembourg 2.15 ton 2005
115 Burkina Faso 1.86 ton 2005
116 Zambia 1.66 ton 2005
117 Uganda 1.64 ton 2005
118 Mali 1.59 ton 2005
119 Malawi 1.55 ton 2005
120 Pakistan 1.49 ton 2005
121 Greece 1.44 ton 2005
122 Rwanda 1.38 ton 2005
123 North Korea 1.34 ton 2005
124 Kazakhstan 1.32 ton 2005
125 Armenia 0.988 ton 2003
126 New Zealand 0.968 ton 2005
127 Denmark 0.923 ton 2005
128 Panama 0.891 ton 2005
129 Senegal 0.887 ton 2005
130 Venezuela 0.861 ton 2005
131 Niger 0.622 ton 2005
132 Argentina 0.621 ton 2005
133 Belarus 0.621 ton 2005
134 Slovenia 0.5 ton 2005
135 Russia 0.489 ton 2005
136 Austria 0.486 ton 2005
137 Ukraine 0.467 ton 2005
138 Costa Rica 0.463 ton 2005
139 Latvia 0.421 ton 2000
140 Turkey 0.413 ton 2005
141 Czech Republic 0.391 ton 2005
142 Burundi 0.386 ton 2005
143 Morocco 0.365 ton 2005
144 Sweden 0.332 ton 2005
145 Algeria 0.324 ton 2005
146 Mauritania 0.318 ton 2005
147 Sudan 0.317 ton 2005
148 Portugal 0.284 ton 2005
149 Paraguay 0.279 ton 2005
150 Moldova 0.278 ton 2005
151 Lebanon 0.251 ton 2005
152 Thailand 0.244 ton 2005
153 Croatia 0.225 ton 2005
154 Finland 0.196 ton 1995
155 Slovakia 0.186 ton 2003
156 Germany 0.17 ton 2005
157 Ecuador 0.153 ton 2002
158 Democratic Republic of the Congo 0.13 ton 2005
159 Brazil 0.129 ton 2005
160 Chad 0.0999 ton 2005
161 Hungary 0.0984 ton 2002
162 Afghanistan 0.0804 ton 2005
163 Poland 0.0262 ton 2005
164 Spain 0.0238 ton 2003
165 Burma 0.0199 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×