×

Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 The Bahamas 8,204.49 ton 2005
2 Singapore 7,129.73 ton 2005
3 United Arab Emirates 2,334.85 ton 2005
4 New Caledonia 1,727.87 ton 2005
5 Aruba 1,479.54 ton 2005
6 Malta 1,451.08 ton 2005
7 Netherlands 1,372.25 ton 2005
8 Cyprus 1,257.04 ton 2005
9 Hong Kong 916.6 ton 2005
10 Macau 655.77 ton 2005
11 Jamaica 647.07 ton 2005
12 Barbados 617.68 ton 2005
13 Belgium 570.88 ton 2005
14 Seychelles 494.57 ton 2005
15 Djibouti 463.57 ton 2005
16 Kuwait 397.57 ton 1991
17 Norway 368.78 ton 2005
Eurozone average (profile) 351.2 ton 2005
18 Lebanon 341.12 ton 2005
19 Bermuda 327.34 ton 2005
20 Antigua and Barbuda 278.57 ton 2005
21 Ireland 275.25 ton 2005
22 French Polynesia 274.63 ton 2005
23 Mauritius 265.43 ton 2005
European Union average (profile) 232.34 ton 2005
24 Denmark 221.43 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 219.4 ton 2005
25 Iceland 212.31 ton 2005
26 Panama 192.81 ton 2005
27 Cuba 171.27 ton 2005
28 Israel 163.92 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 154.16 ton 2005
29 Finland 153.07 ton 2005
30 Portugal 146.74 ton 2005
NATO countries average (profile) 145.65 ton 2005
31 Guyana 127.08 ton 2005
32 Honduras 121.55 ton 2005
33 Gabon 114.29 ton 1997
34 Latvia 106.06 ton 2005
35 United States 105.7 ton 2005
36 Suriname 98.57 ton 2000
37 Papua New Guinea 98.43 ton 2005
38 Spain 95.9 ton 2005
39 Canada 80.81 ton 2005
40 Dominican Republic 78.77 ton 2005
41 Cape Verde 75.21 ton 2005
42 Guatemala 73.48 ton 2005
43 Tunisia 70.4 ton 2005
44 Malaysia 67.96 ton 2005
45 Estonia 65.37 ton 2005
46 Sweden 59.69 ton 2005
47 Australia 59.57 ton 2005
Former French colonies average (profile) 58.66 ton 1996
48 Yemen 56.75 ton 2005
49 Bosnia and Herzegovina 52.58 ton 2005
50 Lithuania 46.28 ton 2005
51 El Salvador 39.16 ton 2005
52 Germany 37.1 ton 2005
53 Saint Lucia 36.27 ton 2005
54 Slovenia 32.49 ton 2005
55 Uruguay 31.58 ton 2005
56 Mauritania 31.47 ton 2005
57 Trinidad and Tobago 30.28 ton 1995
58 Japan 29.39 ton 2005
59 Dominica 28.65 ton 2002
60 Belarus 26.7 ton 2005
61 Vietnam 26.69 ton 2005
62 Nicaragua 25.85 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 25.38 ton 2005
63 United Kingdom 25.36 ton 2005
64 Azerbaijan 24.91 ton 2005
65 Greece 23.78 ton 2005
66 Thailand 22.86 ton 2005
67 Austria 22.12 ton 2005
68 Kazakhstan 20.27 ton 2005
69 Sri Lanka 20.26 ton 2005
70 China 20.01 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 19.77 ton 2004
71 Croatia 19.14 ton 2005
Emerging markets average (profile) 19.11 ton 2005
72 Guinea-Bissau 18.99 ton 2005
73 Guinea 18.9 ton 2005
74 Belize 18.39 ton 2005
75 Senegal 18.37 ton 2005
76 Iran 15.97 ton 1990
77 North Korea 15.71 ton 2005
78 Romania 15.48 ton 2005
79 Liberia 15.29 ton 2005
80 Eritrea 13.39 ton 2005
81 Costa Rica 12.99 ton 2005
82 South Korea 12.9 ton 2005
83 Cote d'Ivoire 12.37 ton 2004
84 Hungary 12.19 ton 2005
85 Pakistan 12.07 ton 2005
86 Bulgaria 12.02 ton 2005
87 Turkey 11.04 ton 2005
88 Benin 10.39 ton 2005
89 Argentina 10.38 ton 2005
90 Grenada 9.89 ton 1997
91 Czech Republic 9.77 ton 2005
92 Paraguay 9.64 ton 2005
93 Mexico 9.55 ton 2005
94 Uzbekistan 9.43 ton 1994
95 Namibia 8.88 ton 2005
96 Sudan 8.04 ton 2005
97 Algeria 7.92 ton 2005
98 Chile 7.41 ton 2005
99 Philippines 7.19 ton 2005
100 Sierra Leone 6.84 ton 2005
101 Vanuatu 6.82 ton 1990
102 Togo 5.78 ton 2005
103 Slovakia 5.75 ton 2005
104 Indonesia 5.6 ton 2005
105 Zambia 5.15 ton 2000
106 Venezuela 4.83 ton 1992
107 Mongolia 4.41 ton 2004
108 Luxembourg 4.3 ton 2005
109 Tajikistan 3.97 ton 2005
South Asia average (profile) 3.86 ton 2005
110 Tanzania 3.76 ton 2005
111 Cambodia 3.74 ton 2005
112 Moldova 3.62 ton 2005
113 Jordan 3.51 ton 2005
114 Kyrgyzstan 3.49 ton 2005
115 Colombia 3.4 ton 2005
116 Laos 2.76 ton 2005
117 Georgia 2.75 ton 2005
118 Burkina Faso 2.68 ton 2005
119 Bangladesh 2.64 ton 2005
120 Fiji 2.55 ton 2005
121 Somalia 2.36 ton 2005
122 Botswana 2.13 ton 2005
123 Rwanda 2.12 ton 2005
124 Ethiopia 2.07 ton 2005
125 South Africa 2.06 ton 2005
126 Burma 1.93 ton 2005
127 Albania 1.87 ton 2004
128 Uganda 1.74 ton 2005
129 Nigeria 1.48 ton 1998
130 Haiti 1.3 ton 2005
131 Burundi 1.29 ton 2005
132 Kenya 1.23 ton 2005
133 Ukraine 1.1 ton 2005
134 Niger 1.06 ton 2005
135 Central African Republic 1.01 ton 2005
136 Mali 1 ton 2005
137 Madagascar 0.82 ton 2005
138 New Zealand 0.745 ton 2003
139 India 0.7 ton 2005
140 The Gambia 0.696 ton 2005
141 Morocco 0.522 ton 1995
142 Cameroon 0.496 ton 2005
143 Poland 0.341 ton 2005
144 Armenia 0.331 ton 2004
145 Mozambique 0.322 ton 2005
146 Nepal 0.316 ton 2005
147 Brazil 0.269 ton 2005
148 Democratic Republic of the Congo 0.241 ton 2005
149 Egypt 0.138 ton 1999
150 Russia 0.105 ton 2005
151 Malawi 0.0774 ton 2005
152 Ghana 0.0544 ton 1999
153 Afghanistan 0.0402 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×