×

Energy > Residual fuel oil > Conversion in thermal power plants: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 21.66 million ton 2005
2 Mexico 15.92 million ton 2005
3 Japan 14.55 million ton 2005
4 China 12.78 million ton 2005
5 Kuwait 6.95 million ton 2005
6 Russia 6.72 million ton 2005
7 Iran 5.98 million ton 2005
8 Spain 5.32 million ton 2005
9 Saudi Arabia 5.06 million ton 2005
10 Iraq 4.75 million ton 2005
11 Pakistan 4.19 million ton 2005
12 Syria 4.05 million ton 2005
13 South Korea 3.98 million ton 2005
14 Egypt 3.72 million ton 2005
15 Taiwan 3.3 million ton 2005
16 Canada 3.07 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 2.96 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.89 million ton 2005
17 Cuba 2.61 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.46 million ton 1997
18 Libya 2.42 million ton 2005
19 Germany 2.37 million ton 2005
20 Singapore 2.25 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 2.23 million ton 2005
21 Thailand 2.09 million ton 2005
22 Indonesia 2.04 million ton 2005
23 Portugal 1.95 million ton 2005
24 Azerbaijan 1.77 million ton 2005
25 India 1.63 million ton 2005
26 Greece 1.61 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 1.6 million ton 2005
27 Israel 1.48 million ton 2005
28 Jamaica 1.47 million ton 2005
29 Dominican Republic 1.42 million ton 2005
30 Morocco 1.37 million ton 2005
31 Lebanon 1.32 million ton 2005
32 Argentina 1.28 million ton 2005
33 Venezuela 1.24 million ton 2005
34 Uzbekistan 1.23 million ton 2005
35 Philippines 1.22 million ton 2005
36 Kazakhstan 1.19 million ton 2005
37 Turkey 1.18 million ton 2005
38 Cyprus 1.11 million ton 2005
Eurozone average (profile) 974,066.67 ton 2005
39 Yemen 883,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 876,454.55 ton 2005
40 Jordan 809,000 ton 2005
41 Romania 794,000 ton 2005
42 United Kingdom 783,000 ton 2005
43 Sri Lanka 734,000 ton 2005
44 Ireland 732,000 ton 2005
European Union average (profile) 724,320 ton 2005
45 Brazil 690,000 ton 2005
46 Honduras 597,360 ton 2005
47 Guatemala 577,460 ton 2005
48 Malta 566,000 ton 2005
49 Vietnam 560,000 ton 2005
50 Sudan 557,000 ton 2005
51 Poland 534,000 ton 2005
52 Ecuador 509,000 ton 2005
53 Belarus 499,000 ton 2005
54 Croatia 488,000 ton 2005
55 Panama 460,000 ton 2005
56 Nicaragua 447,000 ton 2005
57 Senegal 437,000 ton 2005
58 Belgium 396,000 ton 2005
59 North Korea 374,000 ton 2005
60 Peru 349,000 ton 2005
61 Papua New Guinea 339,000 ton 2005
62 Kenya 325,000 ton 2005
63 Denmark 312,000 ton 2005
64 New Caledonia 305,000 ton 2005
65 El Salvador 304,716 ton 2005
66 Suriname 293,000 ton 2005
67 Netherlands Antilles 291,000 ton 2005
68 Macau 288,000 ton 2005
69 Sweden 281,000 ton 2005
70 Austria 278,000 ton 2005
71 Malaysia 277,260 ton 2005
72 Bangladesh 228,000 ton 2005
73 Guadeloupe 219,279 ton 2005
74 Mauritius 217,000 ton 2005
75 Uruguay 172,000 ton 2005
76 Yugoslavia 168,000 ton 2005
77 Barbados 164,706 ton 2005
78 Finland 153,000 ton 2005
79 Aruba 148,000 ton 2005
80 Angola 145,000 ton 2005
81 Martinique 144,579 ton 2005
=82 Hungary 125,000 ton 2005
=82 Guinea 125,000 ton 2005
84 Chile 119,000 ton 2005
85 Australia 117,000 ton 2005
86 Slovakia 101,000 ton 2005
87 Lithuania 96,000 ton 2005
88 Georgia 88,000 ton 2000
89 French Guiana 85,000 ton 2005
=90 Ukraine 63,000 ton 2005
=90 Nigeria 63,000 ton 2005
92 Guyana 59,380 ton 2005
93 Hong Kong 55,000 ton 2005
94 Eritrea 54,000 ton 2005
95 Tunisia 48,000 ton 2005
=96 Djibouti 47,000 ton 2005
=96 Gabon 47,000 ton 2005
=98 Czech Republic 46,000 ton 2005
=98 Albania 46,000 ton 2005
100 United Arab Emirates 40,000 ton 2005
101 Bulgaria 38,000 ton 2005
102 French Polynesia 36,144 ton 2005
103 Cape Verde 35,963 ton 2005
104 Gibraltar 35,000 ton 2005
105 Burma 34,000 ton 2005
106 Cameroon 32,000 ton 2005
=107 Reunion 20,000 ton 2005
=107 Somalia 20,000 ton 2005
109 Colombia 19,477 ton 2005
=110 Antigua and Barbuda 16,000 ton 2005
=110 Laos 16,000 ton 2005
=112 Sierra Leone 15,000 ton 2005
=112 Ghana 15,000 ton 2001
114 Latvia 14,000 ton 2005
=115 Estonia 10,000 ton 2005
=115 Netherlands 10,000 ton 2005
117 Haiti 7,000 ton 2005
118 Costa Rica 6,400 ton 2005
=119 Slovenia 6,000 ton 2005
=119 Saint Lucia 6,000 ton 2005
=119 Moldova 6,000 ton 2005
=119 Paraguay 6,000 ton 1994
=123 Seychelles 5,000 ton 2005
=123 Ethiopia 5,000 ton 1997
=123 Trinidad and Tobago 5,000 ton 1997
126 Luxembourg 4,000 ton 1997
127 Democratic Republic of the Congo 3,400 ton 2005
=128 Zambia 3,000 ton 2005
=128 Benin 3,000 ton 2005
=128 Burkina Faso 3,000 ton 2005
=131 Botswana 2,000 ton 2005
=131 Fiji 2,000 ton 2005
=133 Burundi 1,000 ton 2005
=133 Nepal 1,000 ton 2005
=133 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2004
=133 Mauritania 1,000 ton 1997
=133 New Zealand 1,000 ton 1997
=133 Algeria 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Residual fuel oil > Conversion in thermal power plants: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion in thermal power plants

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×