×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by petroleum refineries per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 757.74 ton 2005
2 Singapore 656.85 ton 2005
3 Israel 94.8 ton 2005
4 Oman 66.61 ton 2005
5 Saudi Arabia 56.91 ton 2005
6 Croatia 51.55 ton 2005
7 Lithuania 49.2 ton 2005
8 Iraq 43.87 ton 2005
9 South Korea 43.52 ton 2005
10 Belgium 43.14 ton 2005
11 Greece 39.36 ton 2005
12 Portugal 38.77 ton 2005
13 Libya 31.1 ton 2005
14 Jordan 27.54 ton 2005
15 United Kingdom 26.12 ton 2005
16 Panama 25.41 ton 1997
17 Venezuela 23.91 ton 2005
18 Syria 22.95 ton 2005
19 Canada 21.91 ton 2005
20 South Africa 20.37 ton 1994
21 Poland 18.47 ton 2005
22 Slovakia 17.82 ton 2005
23 Mexico 17.49 ton 2005
24 Turkey 13.2 ton 2005
25 Japan 12.44 ton 2005
26 Netherlands 11.58 ton 2005
27 Finland 11.44 ton 2005
28 Spain 10.74 ton 2005
29 Germany 9.89 ton 2005
30 Yemen 9.88 ton 2005
31 Indonesia 8.66 ton 2005
32 Uruguay 8.42 ton 2005
33 Cyprus 7.88 ton 2004
34 Bulgaria 7.63 ton 2002
35 Barbados 7.38 ton 2003
36 Ireland 7.21 ton 2005
37 Romania 7.21 ton 2005
38 Slovenia 7.04 ton 2000
39 Trinidad and Tobago 6.46 ton 1992
40 Argentina 6 ton 2005
41 Iran 5.94 ton 2005
42 Brazil 5.94 ton 2005
43 Hungary 5.25 ton 2005
44 Costa Rica 4.94 ton 2005
45 Czech Republic 3.91 ton 2005
46 Sweden 3.65 ton 2005
47 Kazakhstan 3.63 ton 2005
48 El Salvador 3.42 ton 1997
49 Peru 3.25 ton 2005
50 Austria 3.16 ton 2005
51 Denmark 3.14 ton 2005
52 Nicaragua 2.38 ton 2005
53 Australia 2.3 ton 2005
54 Nigeria 2.29 ton 2005
55 Egypt 2.26 ton 2005
56 Sri Lanka 1.93 ton 2005
57 Malaysia 1.79 ton 1997
58 Qatar 1.63 ton 2001
59 Chile 1.53 ton 2005
60 United States 1.25 ton 2005
61 Dominican Republic 1.21 ton 1997
62 Colombia 1.21 ton 2005
63 Kenya 0.838 ton 2005
64 Jamaica 0.755 ton 2005
65 Cote d'Ivoire 0.747 ton 2005
66 Norway 0.665 ton 2001
67 North Korea 0.63 ton 2005
68 Zambia 0.523 ton 2005
69 Ukraine 0.488 ton 2005
70 Ethiopia 0.38 ton 1997
71 Philippines 0.34 ton 2001
72 Honduras 0.334 ton 1998
73 Ecuador 0.324 ton 2004
74 Pakistan 0.323 ton 2005
75 Bangladesh 0.258 ton 2005
76 Burma 0.0199 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by petroleum refineries per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by petroleum refineries per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×