×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 3.72 million ton 2005
2 Iran 1.62 million ton 2005
3 Canada 1.27 million ton 2005
4 Turkmenistan 997,000 ton 2005
5 Nigeria 825,000 ton 1990
6 Mexico 824,000 ton 1998
7 India 763,000 ton 1999
8 Israel 598,000 ton 2005
9 South Korea 495,000 ton 2005
10 South Africa 428,000 ton 2005
11 China 414,000 ton 2005
12 Taiwan 402,000 ton 2005
13 Russia 382,000 ton 2005
14 Malaysia 270,200 ton 2005
15 Jamaica 251,000 ton 1997
16 Philippines 231,000 ton 2005
17 Cote d'Ivoire 226,000 ton 1997
18 Spain 211,000 ton 2005
19 Portugal 184,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 180,845 ton 1999
20 Brazil 175,000 ton 2005
21 Ethiopia 159,000 ton 1997
22 Vietnam 140,000 ton 2005
23 Yugoslavia 138,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 130,666.67 ton 2005
24 Romania 106,000 ton 2005
25 United Kingdom 96,000 ton 2005
26 Austria 88,000 ton 2005
27 Finland 82,000 ton 2005
28 Venezuela 80,690 ton 2003
29 Martinique 77,420 ton 2005
30 Bosnia and Herzegovina 74,000 ton 2005
31 Kazakhstan 72,000 ton 2005
32 Syria 70,000 ton 2005
33 Gabon 67,000 ton 1997
34 Guadeloupe 61,000 ton 2005
=35 French Guiana 60,000 ton 2005
=35 Madagascar 60,000 ton 2005
37 Kyrgyzstan 58,000 ton 2005
38 Guinea 56,000 ton 2005
39 Cambodia 50,000 ton 2005
40 Belgium 48,000 ton 2005
41 Liberia 39,000 ton 2005
=42 Sierra Leone 35,000 ton 2005
=42 Seychelles 35,000 ton 2005
=44 Guinea-Bissau 27,000 ton 2005
=44 Tajikistan 27,000 ton 2005
46 Poland 25,000 ton 2004
=47 Sweden 24,000 ton 2005
=47 Greece 24,000 ton 2005
49 Argentina 23,000 ton 2005
=50 Western Sahara 22,000 ton 2005
=50 Netherlands 22,000 ton 2005
=52 Rwanda 20,000 ton 2005
=52 New Zealand 20,000 ton 2005
=54 Bulgaria 13,000 ton 2005
=54 Azerbaijan 13,000 ton 1998
=56 Cuba 12,000 ton 2005
=56 Mali 12,000 ton 2005
=58 Ireland 10,000 ton 2005
=58 Nepal 10,000 ton 1997
=60 Latvia 9,000 ton 2005
=60 Sudan 9,000 ton 2005
=60 Ukraine 9,000 ton 2005
=63 Uruguay 8,000 ton 2005
=63 Germany 8,000 ton 2005
=63 Pakistan 8,000 ton 2004
66 Guatemala 7,500 ton 2005
=67 Croatia 7,000 ton 2005
=67 Slovakia 7,000 ton 2005
69 Costa Rica 6,958 ton 2005
=70 Djibouti 6,000 ton 2001
=70 Ghana 6,000 ton 2001
72 Honduras 5,240 ton 2005
=73 Estonia 5,000 ton 2005
=73 Belarus 5,000 ton 2005
=73 Chile 5,000 ton 2005
=73 Uganda 5,000 ton 2004
=73 Georgia 5,000 ton 2000
=73 El Salvador 5,000 ton 1997
=79 Burma 4,000 ton 2005
=79 Macau 4,000 ton 2005
=81 Eritrea 3,000 ton 2005
=81 Peru 3,000 ton 2005
=81 Australia 3,000 ton 2005
=81 Thailand 3,000 ton 2005
=81 Hungary 3,000 ton 2005
=81 Denmark 3,000 ton 2005
=81 Namibia 3,000 ton 2005
=81 Botswana 3,000 ton 2003
=81 Mozambique 3,000 ton 2003
=81 Albania 3,000 ton 2002
=81 Panama 3,000 ton 2001
=92 Czech Republic 2,000 ton 2005
=92 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 2005
=92 Uzbekistan 2,000 ton 2005
95 Colombia 1,358 ton 2005
96 Guyana 1,148 ton 2005
=97 Moldova 1,000 ton 2005
=97 Tunisia 1,000 ton 2005
=97 Malawi 1,000 ton 2005
=97 Nicaragua 1,000 ton 2005
=97 Lithuania 1,000 ton 2005
=97 The Gambia 1,000 ton 2005
=97 Slovenia 1,000 ton 2005
=97 Norway 1,000 ton 2005
=97 Armenia 1,000 ton 2004
=97 Kenya 1,000 ton 1999
=97 Fiji 1,000 ton 1990
108 Barbados 831 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×