×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 757.74 ton 2005
2 Singapore 656.85 ton 2005
3 Azerbaijan 102 ton 2005
4 Israel 94.8 ton 2005
5 Oman 66.61 ton 2005
6 Saudi Arabia 56.91 ton 2005
7 South Korea 52.47 ton 2005
8 Croatia 51.55 ton 2005
9 Lithuania 49.2 ton 2005
10 Iraq 43.87 ton 2005
11 Belgium 43.14 ton 2005
12 Greece 39.36 ton 2005
13 Portugal 38.77 ton 2005
14 Austria 31.6 ton 2005
15 Libya 31.1 ton 2005
16 Venezuela 27.91 ton 2005
17 Jordan 27.54 ton 2005
18 United Kingdom 26.12 ton 2005
19 Panama 25.41 ton 1997
20 Syria 22.95 ton 2005
European Union average (profile) 22.08 ton 2001
21 Canada 21.91 ton 2005
22 Russia 21.22 ton 2005
23 South Africa 20.37 ton 1994
NATO countries average (profile) 19.19 ton 2000
24 Poland 18.66 ton 2005
25 Slovakia 17.82 ton 2005
26 Mexico 17.49 ton 2005
27 Philippines 17.31 ton 2002
28 Japan 13.76 ton 2005
29 Turkey 13.2 ton 2005
30 Romania 12.62 ton 2005
31 Netherlands 11.58 ton 2005
32 Finland 11.44 ton 2005
33 Spain 10.74 ton 2005
34 Germany 9.97 ton 2005
35 Yemen 9.88 ton 2005
Emerging markets average (profile) 9.45 ton 2005
36 Indonesia 8.66 ton 2005
37 Uruguay 8.42 ton 2005
38 Cyprus 7.88 ton 2004
39 Barbados 7.38 ton 2003
40 Ireland 7.21 ton 2005
41 Slovenia 7.04 ton 2000
42 Trinidad and Tobago 6.46 ton 1992
43 Argentina 6 ton 2005
44 Iran 5.94 ton 2005
45 Brazil 5.94 ton 2005
46 Hungary 5.25 ton 2005
47 Costa Rica 4.94 ton 2005
48 Czech Republic 4.59 ton 2005
49 Sweden 3.65 ton 2005
50 Kazakhstan 3.63 ton 2005
51 El Salvador 3.42 ton 1997
52 Morocco 3.41 ton 1994
53 Peru 3.25 ton 2005
54 Denmark 3.14 ton 2005
55 Moldova 2.7 ton 1993
56 China 2.47 ton 2005
57 Nicaragua 2.38 ton 2005
58 Australia 2.3 ton 2005
59 Nigeria 2.29 ton 2005
60 Egypt 2.26 ton 2005
61 Estonia 2.23 ton 2005
62 Sri Lanka 1.93 ton 2005
63 Malaysia 1.79 ton 1997
64 Qatar 1.63 ton 2001
65 Chile 1.53 ton 2005
66 Cuba 1.51 ton 2005
67 United States 1.25 ton 2005
68 Dominican Republic 1.21 ton 1997
69 Colombia 1.21 ton 2005
70 Kenya 0.838 ton 2005
71 Uzbekistan 0.764 ton 2005
72 Jamaica 0.755 ton 2005
73 Cote d'Ivoire 0.747 ton 2005
74 North Korea 0.63 ton 2005
75 Ukraine 0.531 ton 2005
76 Zambia 0.523 ton 2005
77 Norway 0.436 ton 2004
78 Latvia 0.435 ton 2005
79 Ethiopia 0.38 ton 1997
80 Honduras 0.334 ton 1998
81 Ecuador 0.324 ton 2004
82 Pakistan 0.323 ton 2005
83 Bangladesh 0.258 ton 2005
84 Thailand 0.137 ton 2005
85 Bulgaria 0.129 ton 2005
86 India 0.105 ton 1999
87 Burma 0.0199 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×