×

Energy > Other Petroleum Products > Gross inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Belgium 574.98 ton 2005
2 Netherlands 375.49 ton 2005
3 Kuwait 364.06 ton 2005
4 Canada 196.86 ton 2005
5 Saudi Arabia 130.54 ton 2005
6 Czech Republic 111.47 ton 2005
7 Albania 106.38 ton 2005
8 Austria 96.99 ton 2005
9 Sweden 80.18 ton 2005
10 Finland 77.2 ton 2005
11 Portugal 73.27 ton 2005
12 Spain 67.95 ton 2005
13 United States 63.21 ton 2005
14 Russia 61.03 ton 2005
15 Bolivia 48.1 ton 2005
16 Bulgaria 39.15 ton 2005
17 Malta 37.14 ton 2005
18 Colombia 35.9 ton 2005
19 Uruguay 32.18 ton 2005
20 Bosnia and Herzegovina 30.41 ton 2005
21 Romania 24.41 ton 2005
22 Malaysia 24.08 ton 2005
23 Hungary 23 ton 2005
24 Slovakia 21.9 ton 2005
25 New Zealand 21.77 ton 2005
26 Lithuania 19.92 ton 2005
27 Japan 18.61 ton 2005
28 Australia 18.14 ton 2005
29 Syria 18.05 ton 2005
30 Ecuador 17.49 ton 2005
31 Gabon 17.4 ton 2005
32 Greece 17.29 ton 2005
33 Germany 17.15 ton 2005
34 Israel 16.88 ton 2005
35 Mexico 16.88 ton 2005
36 Kazakhstan 15.74 ton 2005
Emerging markets average (profile) 15.6 ton 2005
37 Lebanon 15.05 ton 2005
38 South Korea 14.58 ton 2005
39 Guinea-Bissau 14.07 ton 2005
40 Panama 13.37 ton 2005
41 Uzbekistan 12.8 ton 2005
42 Ukraine 11.48 ton 2005
43 Latvia 10.43 ton 2005
44 United Kingdom 10.34 ton 2005
45 Angola 9.27 ton 2005
46 Poland 9.12 ton 2005
47 South Africa 7.9 ton 2005
48 United Arab Emirates 7.47 ton 2005
49 Brazil 6.93 ton 2005
50 Cyprus 6.89 ton 2004
51 Comoros 6.66 ton 2005
52 Peru 6.53 ton 2005
53 Saint Lucia 6.05 ton 2005
54 Tajikistan 6.02 ton 2005
55 Egypt 5.81 ton 2005
56 Venezuela 5.65 ton 2005
57 Trinidad and Tobago 5.4 ton 2005
58 Singapore 4.92 ton 2005
59 Guatemala 4.81 ton 2005
60 Armenia 4.53 ton 1999
61 El Salvador 4.12 ton 2005
62 Namibia 3.95 ton 2005
63 India 3.64 ton 2005
64 Bangladesh 3.17 ton 2005
65 Sudan 3.1 ton 2005
66 Turkey 2.86 ton 2005
67 Libya 2.86 ton 2005
68 Sri Lanka 2.85 ton 2005
69 Denmark 2.85 ton 1996
70 Cote d'Ivoire 2.76 ton 2005
71 Sierra Leone 2.73 ton 2005
72 Indonesia 2.62 ton 2005
73 Zambia 2.44 ton 2005
74 Moldova 1.89 ton 1994
75 Iran 1.81 ton 2005
76 Guinea 1.67 ton 2005
77 Slovenia 1.5 ton 2005
78 Croatia 1.35 ton 2005
79 Zimbabwe 1.34 ton 2005
80 Ghana 1.31 ton 2005
81 Togo 1.26 ton 2005
82 Cuba 1.24 ton 2005
83 Burkina Faso 1.12 ton 2005
84 Cameroon 0.861 ton 1995
85 Burundi 0.772 ton 2005
86 Haiti 0.756 ton 2005
87 Jordan 0.739 ton 2005
88 Hong Kong 0.695 ton 1991
89 Liberia 0.612 ton 2005
90 Ireland 0.539 ton 1998
91 Rwanda 0.53 ton 2005
92 Madagascar 0.437 ton 2005
93 Tanzania 0.412 ton 2005
94 Nicaragua 0.367 ton 2005
95 Honduras 0.358 ton 1995
96 Kenya 0.307 ton 2005
97 Pakistan 0.291 ton 2005
98 Senegal 0.266 ton 2005
99 Vietnam 0.258 ton 2004
100 Nigeria 0.236 ton 2005
101 Philippines 0.233 ton 2005
102 Malawi 0.232 ton 2005
103 Georgia 0.229 ton 2005
104 Norway 0.216 ton 2005
105 Burma 0.179 ton 2005
106 Ethiopia 0.171 ton 2005
107 Azerbaijan 0.121 ton 2003
108 Yemen 0.0497 ton 2005
109 Democratic Republic of the Congo 0.037 ton 2005
110 Bahrain -11.972 ton 2000

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Gross inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×