×

Energy > Lubricants > Production from refineries: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 8.67 million ton 2005
2 Soviet Union 6.87 million ton 1991
3 China 5.36 million ton 2005
4 Russia 3.11 million ton 2005
5 Japan 2.35 million ton 2005
6 Singapore 2.18 million ton 2005
7 Germany 2.04 million ton 2005
8 South Korea 1.77 million ton 2005
9 Canada 1.13 million ton 2005
10 Iran 955,000 ton 2005
11 United Kingdom 936,000 ton 2005
12 India 677,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 657,454.55 ton 1992
13 Brazil 648,000 ton 2005
14 South Africa 564,000 ton 2005
15 Netherlands 552,000 ton 2005
16 Saudi Arabia 510,000 ton 1991
17 East Germany 490,000 ton 1990
Emerging markets average (profile) 451,500 ton 1999
18 Egypt 408,000 ton 2005
19 Spain 404,000 ton 2005
20 Netherlands Antilles 403,000 ton 2005
21 Mexico 390,000 ton 1990
22 Sweden 356,000 ton 2005
23 Argentina 345,000 ton 2005
24 Turkey 341,000 ton 2005
25 Indonesia 339,000 ton 2005
26 Belarus 320,000 ton 2005
27 Taiwan 279,000 ton 2005
28 Czechoslovakia 275,000 ton 1991
29 Iraq 239,000 ton 2005
30 Finland 211,000 ton 2005
31 Hungary 210,000 ton 2005
32 Pakistan 199,000 ton 2005
33 Poland 191,000 ton 2005
34 Greece 190,000 ton 2005
35 Uzbekistan 184,000 ton 2005
36 Australia 181,000 ton 2005
=37 Venezuela 172,000 ton 2005
=37 Ukraine 172,000 ton 2005
39 Algeria 153,000 ton 2005
40 Czech Republic 139,000 ton 2005
41 Portugal 134,000 ton 2005
42 Philippines 112,000 ton 1999
43 Austria 111,000 ton 2005
44 Morocco 101,000 ton 2005
45 Romania 98,000 ton 2005
46 Malaysia 94,000 ton 2005
47 Chile 81,000 ton 2005
48 Nigeria 80,000 ton 2005
49 Peru 76,000 ton 2000
50 Croatia 61,000 ton 2005
51 United Arab Emirates 60,000 ton 1995
52 Cuba 55,000 ton 2005
53 Yugoslavia 47,000 ton 2005
54 Israel 40,000 ton 2005
55 Azerbaijan 39,000 ton 2005
56 Ecuador 36,000 ton 1995
57 Bulgaria 33,000 ton 1999
58 Albania 31,000 ton 2005
59 Bahrain 28,000 ton 1995
60 Oman 25,000 ton 2005
61 Sudan 22,000 ton 1996
62 Lithuania 20,000 ton 2005
63 Sierra Leone 19,000 ton 2005
64 Cameroon 17,000 ton 2005
=65 Sri Lanka 16,000 ton 2005
=65 Ghana 16,000 ton 1997
67 Jordan 15,000 ton 2005
=68 Bangladesh 14,000 ton 2005
=68 Cote d'Ivoire 14,000 ton 2005
70 Burma 13,000 ton 1997
71 Trinidad and Tobago 12,000 ton 1997
72 Tunisia 11,000 ton 2005
73 Bolivia 10,000 ton 2005
=74 Slovenia 8,000 ton 2003
=74 Uruguay 8,000 ton 1990
76 Jamaica 7,000 ton 1995
=77 Senegal 5,000 ton 2005
=77 Madagascar 5,000 ton 2005
=77 Gabon 5,000 ton 2005
80 Belgium 3,000 ton 1990
=81 Slovakia 2,000 ton 2005
=81 Congo, Republic of the 2,000 ton 2004
=83 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=83 Georgia 1,000 ton 2000
=83 Colombia 1,000 ton 1997
=83 Vietnam 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Lubricants > Production from refineries: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Production from refineries

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×