×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from refineries per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 547.4 ton 2005
2 Netherlands 280.58 ton 2005
3 Singapore 198.79 ton 2005
4 Lithuania 162.55 ton 2005
5 Qatar 159.53 ton 2005
6 United Arab Emirates 122.2 ton 2005
7 Kazakhstan 97.6 ton 2005
OPEC countries average (profile) 94.13 ton 2005
8 Israel 81.67 ton 2005
9 Trinidad and Tobago 76.33 ton 2005
10 South Korea 75.03 ton 2005
11 Norway 74.84 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 71.61 ton 2005
12 Russia 65.86 ton 2005
13 Croatia 65.51 ton 2005
14 United States 60.98 ton 2005
15 Iran 60.81 ton 2005
16 Finland 60.04 ton 2005
17 Greece 58.99 ton 2005
18 Libya 56.31 ton 2005
19 Canada 55.06 ton 2005
20 Sweden 47.95 ton 2005
21 Belarus 47.5 ton 2005
22 Saudi Arabia 44.47 ton 2005
23 Bahrain 44.34 ton 2005
24 Belgium 44.09 ton 2005
25 United Kingdom 40.96 ton 2005
26 Japan 38.31 ton 2005
27 Portugal 37.06 ton 2005
28 Germany 35.78 ton 2005
29 Slovakia 33.6 ton 2005
30 Chile 30.48 ton 2005
31 Romania 30.41 ton 2005
32 Malaysia 29.22 ton 2005
33 Uruguay 27.07 ton 2005
34 Denmark 26.76 ton 2005
35 Australia 26.58 ton 2005
36 Argentina 25.9 ton 2005
37 Brazil 25.86 ton 2005
38 Thailand 24.89 ton 2005
39 Venezuela 24.47 ton 2005
40 Spain 24.19 ton 2005
Emerging markets average (profile) 23.54 ton 2005
41 Jordan 21.81 ton 2005
42 Azerbaijan 21.69 ton 2005
43 Syria 18.05 ton 2005
44 Czech Republic 17.98 ton 2005
45 Oman 17.44 ton 2005
46 Mauritania 15.35 ton 1997
47 Colombia 14.76 ton 2005
48 Algeria 14.66 ton 2005
49 Ireland 13.7 ton 2005
50 Bulgaria 13.57 ton 2005
51 Ecuador 13.21 ton 2005
52 Austria 13 ton 2005
53 Ukraine 12.86 ton 2005
54 Panama 12.58 ton 2002
55 Turkey 11.31 ton 2005
56 China 10.99 ton 2005
57 Sudan 10.92 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 10.53 ton 2002
58 Mexico 9.38 ton 2005
59 Cyprus 8.86 ton 2004
60 Hungary 8.13 ton 2005
61 Peru 8.12 ton 2005
62 Indonesia 8.1 ton 2005
63 Egypt 7.94 ton 2005
64 Bolivia 7.91 ton 2005
65 Poland 7.44 ton 2005
66 Morocco 6.77 ton 2005
67 Gabon 6.52 ton 2005
68 South Africa 6.29 ton 2005
69 Tunisia 5.78 ton 2005
70 Cuba 5.76 ton 2005
71 India 4.9 ton 2005
72 Yemen 4.17 ton 2005
73 Iraq 4.05 ton 2005
74 Cote d'Ivoire 3.79 ton 2005
75 Barbados 3.78 ton 1997
76 Philippines 3.75 ton 2005
77 Dominican Republic 3.75 ton 2005
78 Ghana 3.65 ton 2005
79 Jamaica 3.41 ton 2004
80 Brunei 3.15 ton 1998
81 Nicaragua 2.75 ton 2005
82 El Salvador 2.43 ton 2005
83 Pakistan 2.25 ton 2005
84 Angola 1.45 ton 2005
85 Cameroon 1.43 ton 2005
86 Honduras 0.772 ton 1992
87 Kenya 0.727 ton 2005
88 Lebanon 0.709 ton 1992
89 Sri Lanka 0.662 ton 2005
90 Guatemala 0.51 ton 2002
91 Costa Rica 0.508 ton 2005
92 Uzbekistan 0.344 ton 2005
93 Madagascar 0.328 ton 2005
94 Albania 0.311 ton 2004
95 Senegal 0.266 ton 2005
96 Zambia 0.262 ton 2005
97 Paraguay 0.208 ton 1995
98 Burma 0.159 ton 2005
99 Bangladesh 0.14 ton 2005
100 Nigeria 0.122 ton 2005
101 Tanzania 0.121 ton 1999
102 Ethiopia 0.0394 ton 2005
103 Democratic Republic of the Congo 0.0218 ton 1999

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from refineries per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from refineries per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×