×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 13.79 million ton 2005
2 China 6.2 million ton 2005
3 South Korea 4.32 million ton 2005
4 Turkey 3.39 million ton 2005
5 India 2.67 million ton 2005
6 Mexico 2.33 million ton 2005
7 Poland 2.1 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.09 million ton 2005
8 Egypt 1.89 million ton 2005
9 Morocco 1.6 million ton 2005
10 Philippines 1.23 million ton 2005
11 Spain 789,000 ton 2005
12 Sweden 760,000 ton 2005
13 Ecuador 688,000 ton 2005
14 Dominican Republic 638,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 627,500 ton 2005
15 Taiwan 571,000 ton 2005
16 Iraq 545,000 ton 2005
17 Vietnam 526,000 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 483,911.18 ton 2005
18 Portugal 476,000 ton 2005
19 Brazil 435,000 ton 2005
20 United States 412,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 410,673.56 ton 2005
South Asia average (profile) 408,000 ton 1998
21 Hong Kong 395,000 ton 2005
22 Chile 365,000 ton 2005
23 Tunisia 351,000 ton 2005
24 Bulgaria 283,000 ton 2005
25 Australia 241,000 ton 2005
26 Guatemala 240,490 ton 2005
27 Syria 204,000 ton 2005
28 Jordan 180,000 ton 2005
29 Lebanon 166,000 ton 2005
30 Finland 163,000 ton 2005
31 El Salvador 160,428.16 ton 2005
32 Sri Lanka 150,000 ton 2005
European Union average (profile) 145,692.31 ton 2005
33 Senegal 131,000 ton 2005
34 Panama 116,000 ton 2005
35 Austria 113,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 101,937.5 ton 2005
36 Costa Rica 97,391.09 ton 2005
37 Ireland 96,000 ton 2005
38 Germany 95,000 ton 2005
39 Slovenia 89,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 86,535.52 ton 2005
40 Paraguay 82,050 ton 2005
41 Turkmenistan 80,000 ton 2005
42 Jamaica 76,000 ton 2005
43 Cuba 72,000 ton 2005
44 Honduras 68,700 ton 2005
=45 Slovakia 68,000 ton 2005
=45 Nepal 68,000 ton 2005
47 Yugoslavia 64,000 ton 2005
48 Mauritius 61,000 ton 2005
49 Albania 57,000 ton 2005
50 Latvia 56,000 ton 2005
51 Moldova 55,000 ton 2005
52 Cyprus 51,000 ton 2005
53 Nicaragua 42,000 ton 2005
54 Reunion 38,000 ton 2005
55 Angola 37,000 ton 2005
56 Czech Republic 35,000 ton 2005
57 Botswana 32,000 ton 2005
=58 Macau 30,000 ton 2005
=58 Djibouti 30,000 ton 2005
60 Mauritania 29,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 27,480 ton 2005
61 Guadeloupe 26,000 ton 2005
=62 Georgia 25,000 ton 2005
=62 Papua New Guinea 25,000 ton 2005
=62 Pakistan 25,000 ton 2005
65 Suriname 23,000 ton 2005
66 Kenya 22,000 ton 2005
67 Aruba 21,000 ton 2005
=68 The Bahamas 20,000 ton 2005
=68 Armenia 20,000 ton 2005
70 Belize 19,000 ton 2005
=71 Laos 18,000 ton 2005
=71 Malta 18,000 ton 2005
73 Cameroon 17,000 ton 2005
74 Netherlands 16,000 ton 2005
75 Mozambique 15,820 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 14,188.08 ton 2005
=76 Bermuda 13,000 ton 2005
=76 Haiti 13,000 ton 2005
=78 Luxembourg 12,000 ton 2005
=78 Fiji 12,000 ton 2005
=78 Gabon 12,000 ton 2005
81 Barbados 11,713.5 ton 2005
82 Ghana 10,000 ton 2005
83 Guyana 9,694.6 ton 2005
=84 Cape Verde 9,000 ton 2005
=84 Saint Lucia 9,000 ton 2005
=84 Benin 9,000 ton 2005
=84 French Polynesia 9,000 ton 2005
=88 New Caledonia 8,000 ton 2005
=88 Kyrgyzstan 8,000 ton 2003
=90 Tajikistan 7,000 ton 2005
=90 Namibia 7,000 ton 2005
=90 Nigeria 7,000 ton 2003
=93 Tanzania 6,000 ton 2005
=93 Estonia 6,000 ton 2005
=93 Saint Vincent and the Grenadines 6,000 ton 2005
=93 Eritrea 6,000 ton 2005
=93 Grenada 6,000 ton 2005
=98 Zimbabwe 4,000 ton 2005
=98 Cayman Islands 4,000 ton 2005
=98 Bhutan 4,000 ton 2005
=98 Uzbekistan 4,000 ton 1995
=98 Czechoslovakia 4,000 ton 1990
=103 Liberia 3,000 ton 2005
=103 Madagascar 3,000 ton 2005
=103 Seychelles 3,000 ton 2005
=106 Dominica 2,000 ton 2005
=106 French Guiana 2,000 ton 2005
=106 Togo 2,000 ton 2005
=106 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=106 Burundi 2,000 ton 2005
=106 Iceland 2,000 ton 2005
=106 Bangladesh 2,000 ton 1998
=106 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 1997
=114 Ethiopia 1,000 ton 2005
=114 Burkina Faso 1,000 ton 2005
=114 Malawi 1,000 ton 2005
=114 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=114 Chad 1,000 ton 2005
=114 Guinea-Bissau 1,000 ton 2005
=114 Tonga 1,000 ton 2000
121 Uganda 100 ton 2005
=122 Oman -1,000 ton 2005
=122 New Zealand -1,000 ton 2005
=122 Congo, Republic of the -1,000 ton 2000
=125 Uruguay -2,000 ton 2005
=125 Burma -2,000 ton 2003
127 Cote d'Ivoire -3,000 ton 2004
128 Bolivia -4,000 ton 2005
=129 Martinique -8,000 ton 2005
=129 Romania -8,000 ton 2005
131 Colombia -21,884.45 ton 2005
132 Azerbaijan -27,000 ton 2005
133 Hungary -34,000 ton 2005
134 Israel -41,000 ton 2005
135 Yemen -55,000 ton 2005
136 Netherlands Antilles -64,000 ton 2005
137 East Germany -80,000 ton 1990
138 Peru -81,000 ton 2005
139 Denmark -85,000 ton 2005
140 Belgium -170,000 ton 2005
141 Lithuania -179,000 ton 2005
142 Bahrain -180,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) -198,615.385 ton 2005
143 Croatia -227,000 ton 2005
144 Belarus -231,000 ton 2005
145 Sudan -237,000 ton 2005
146 Ukraine -244,000 ton 2005
147 Greece -247,000 ton 2005
148 Libya -274,000 ton 2005
149 Canada -325,000 ton 2005
150 United Kingdom -493,000 ton 2005
Religious countries average (profile) -502,850 ton 1995
151 Singapore -547,000 ton 2005
152 Trinidad and Tobago -589,000 ton 2005
153 Soviet Union -739,000 ton 1991
=154 Indonesia -993,000 ton 2005
=154 Thailand -993,000 ton 2005
156 Kazakhstan -1,038,000 ton 2005
157 Russia -1,112,000 ton 2005
158 Malaysia -1,187,950 ton 2005
159 Iran -1,420,000 ton 2005
160 Qatar -1,859,000 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -2,011,722.222 ton 2005
161 Argentina -2,039,000 ton 2005
162 East Timor -2,210,000 ton 2005
163 Venezuela -2,340,000 ton 2005
164 Kuwait -3,179,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) -4,262,600 ton 2005
165 Norway -5,025,000 ton 2005
166 United Arab Emirates -6,638,000 ton 2005
167 Algeria -7,482,000 ton 2005
168 Saudi Arabia -20,016,000 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×