×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 1.97 million ton 2005
2 Japan 1.42 million ton 2005
3 United Kingdom 863,000 ton 2005
4 Mexico 795,000 ton 2005
5 Canada 731,000 ton 2005
6 Germany 510,000 ton 2005
7 United States 454,000 ton 2005
8 South Korea 438,000 ton 2005
9 Brazil 426,000 ton 2005
10 Turkey 425,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 422,333.33 ton 2005
11 Thailand 309,000 ton 2005
12 Indonesia 249,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 222,058.5 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 217,666.67 ton 2005
13 Taiwan 213,000 ton 2005
14 Greece 204,000 ton 2005
15 Argentina 182,000 ton 2005
16 Egypt 180,000 ton 2005
17 Australia 165,000 ton 2005
18 Malaysia 162,440 ton 2005
19 Yugoslavia 162,000 ton 2005
=20 Peru 161,000 ton 2005
=20 Sweden 161,000 ton 2005
22 Spain 156,000 ton 2005
23 Norway 145,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 141,708.33 ton 2005
24 Chile 140,000 ton 2005
25 Morocco 137,000 ton 2005
26 Israel 125,000 ton 1999
27 Venezuela 105,000 ton 2005
European Union average (profile) 100,791.67 ton 2005
28 Vietnam 100,000 ton 2005
29 Portugal 99,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 97,156.72 ton 2005
30 Iran 97,000 ton 2005
31 Poland 81,000 ton 2005
32 Finland 78,000 ton 2005
33 India 76,000 ton 2005
34 Philippines 70,000 ton 2005
=35 Dominican Republic 68,000 ton 2005
=35 Tunisia 68,000 ton 2005
37 Ecuador 63,000 ton 2005
38 Ireland 55,000 ton 2005
39 New Zealand 54,000 ton 2005
40 Algeria 48,000 ton 2005
41 Colombia 37,964 ton 2005
=42 Hong Kong 36,000 ton 2005
=42 Russia 36,000 ton 2005
44 Denmark 34,000 ton 2005
45 Romania 33,000 ton 2005
46 El Salvador 31,747 ton 2005
47 Costa Rica 31,180 ton 2005
48 Austria 26,000 ton 2005
49 Honduras 20,930 ton 2005
=50 Hungary 20,000 ton 2005
=50 Slovenia 20,000 ton 2005
=50 Syria 20,000 ton 1997
53 Croatia 18,000 ton 2005
54 Ukraine 15,000 ton 2005
=55 Kenya 13,000 ton 2005
=55 Bulgaria 13,000 ton 2005
=57 Guatemala 12,000 ton 2005
=57 Azerbaijan 12,000 ton 2005
=57 Cuba 12,000 ton 2005
=57 South Africa 12,000 ton 2005
=57 Belgium 12,000 ton 2005
=57 Moldova 12,000 ton 2001
63 Cote d'Ivoire 11,000 ton 2005
64 Czech Republic 10,000 ton 2005
65 Jamaica 9,000 ton 1992
=66 Netherlands 8,000 ton 2005
=66 Kazakhstan 8,000 ton 2005
=68 Papua New Guinea 7,000 ton 2005
=68 Lithuania 7,000 ton 2005
=70 Botswana 6,000 ton 2005
=70 Nicaragua 6,000 ton 2005
=70 Namibia 6,000 ton 2005
=73 Luxembourg 5,000 ton 2005
=73 Jordan 5,000 ton 2005
=73 Bolivia 5,000 ton 2005
=73 Uruguay 5,000 ton 2005
=77 Belarus 4,000 ton 2005
=77 Suriname 4,000 ton 2005
=79 Slovakia 3,000 ton 2005
=79 Panama 3,000 ton 2005
=79 Senegal 3,000 ton 2005
=79 Zimbabwe 3,000 ton 2005
=79 Ghana 3,000 ton 2005
=79 Angola 3,000 ton 2005
=79 Zambia 3,000 ton 2005
=79 Burma 3,000 ton 2005
=87 Fiji 2,000 ton 2005
=87 Trinidad and Tobago 2,000 ton 2005
=87 Latvia 2,000 ton 2005
=87 Mozambique 2,000 ton 2005
=91 Estonia 1,000 ton 2005
=91 Iceland 1,000 ton 2005
=91 Macau 1,000 ton 2000
=91 Bangladesh 1,000 ton 1997
=91 Uzbekistan 1,000 ton 1996
96 Guyana 530 ton 2005
97 Barbados 395 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×