×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by industry and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Saudi Arabia 9.92 million ton 2005
2 China 3.08 million ton 2005
3 Japan 2.28 million ton 2005
4 Russia 1.8 million ton 2005
5 Venezuela 1.22 million ton 2005
6 United Kingdom 863,000 ton 2005
7 Mexico 809,000 ton 2005
8 Canada 731,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 601,333.33 ton 2005
9 Taiwan 574,000 ton 2005
10 Brazil 537,000 ton 2005
11 Qatar 536,000 ton 2005
12 Germany 522,000 ton 2005
13 South Korea 493,000 ton 2005
14 United States 471,000 ton 2005
15 Thailand 464,000 ton 2005
16 Turkey 425,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 405,649.71 ton 2005
17 Spain 402,000 ton 2005
18 Sweden 341,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 273,928.57 ton 2005
19 Greece 254,000 ton 2005
20 Indonesia 249,000 ton 2005
21 Singapore 214,000 ton 1998
22 Malaysia 203,050 ton 2005
23 Norway 201,000 ton 2005
24 Argentina 182,000 ton 2005
25 Egypt 180,000 ton 2005
26 Australia 173,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 162,833.33 ton 2005
27 Yugoslavia 162,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 161,688.89 ton 2005
28 Peru 161,000 ton 2005
29 Finland 155,000 ton 2005
30 Poland 146,000 ton 2005
31 Chile 142,000 ton 2005
32 Morocco 137,000 ton 2005
European Union average (profile) 130,500 ton 2005
33 Portugal 130,000 ton 2005
34 Vietnam 100,000 ton 2005
35 Iran 97,000 ton 2005
36 Israel 93,000 ton 2005
37 Philippines 84,000 ton 2005
38 India 76,000 ton 2005
=39 Dominican Republic 68,000 ton 2005
=39 Tunisia 68,000 ton 2005
41 Ecuador 63,000 ton 2005
42 Ireland 60,000 ton 2005
43 New Zealand 54,000 ton 2005
44 Colombia 52,543 ton 2005
45 Algeria 48,000 ton 2005
46 Denmark 37,000 ton 2005
47 Hong Kong 36,000 ton 2005
48 Romania 34,000 ton 2005
49 Slovakia 33,000 ton 2005
50 El Salvador 31,747 ton 2005
51 Costa Rica 31,180 ton 2005
52 Austria 26,000 ton 2005
53 Slovenia 25,000 ton 2005
54 Croatia 22,000 ton 2005
55 Honduras 20,930 ton 2005
=56 Hungary 20,000 ton 2005
=56 Syria 20,000 ton 1997
58 Ukraine 16,000 ton 2005
=59 Kenya 13,000 ton 2005
=59 Bulgaria 13,000 ton 2005
=61 Guatemala 12,000 ton 2005
=61 Azerbaijan 12,000 ton 2005
=61 Cuba 12,000 ton 2005
=61 South Africa 12,000 ton 2005
=61 Belgium 12,000 ton 2005
=61 Moldova 12,000 ton 2001
67 Cote d'Ivoire 11,000 ton 2005
68 Czech Republic 10,000 ton 2005
=69 Netherlands 9,000 ton 2005
=69 Jamaica 9,000 ton 1992
71 Kazakhstan 8,000 ton 2005
=72 Luxembourg 7,000 ton 2005
=72 Papua New Guinea 7,000 ton 2005
=72 Lithuania 7,000 ton 2005
=75 Botswana 6,000 ton 2005
=75 Nicaragua 6,000 ton 2005
=75 Namibia 6,000 ton 2005
=78 Bolivia 5,000 ton 2005
=78 Belarus 5,000 ton 2005
=78 Uruguay 5,000 ton 2005
=78 Jordan 5,000 ton 2005
82 Suriname 4,000 ton 2005
=83 Panama 3,000 ton 2005
=83 Senegal 3,000 ton 2005
=83 Zimbabwe 3,000 ton 2005
=83 Ghana 3,000 ton 2005
=83 Angola 3,000 ton 2005
=83 Zambia 3,000 ton 2005
=83 Burma 3,000 ton 2005
=90 Mozambique 2,000 ton 2005
=90 Estonia 2,000 ton 2005
=90 Fiji 2,000 ton 2005
=90 Trinidad and Tobago 2,000 ton 2005
=90 Latvia 2,000 ton 2005
=95 Iceland 1,000 ton 2005
=95 Macau 1,000 ton 2000
=95 Bangladesh 1,000 ton 1997
=95 Uzbekistan 1,000 ton 1996
99 Guyana 530 ton 2005
100 Barbados 395 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by industry and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by industry and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×