×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 580.06 ton 2005
2 United Arab Emirates 303.7 ton 2005
3 Aruba 209.93 ton 2005
4 Bermuda 202.64 ton 2005
OPEC countries average (profile) 116.5 ton 2005
5 Libya 111.54 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 92.17 ton 2005
6 Cayman Islands 82.27 ton 2005
7 Mexico 70.96 ton 2005
8 Belize 69.87 ton 2005
9 Portugal 69.29 ton 2005
10 Macau 64.08 ton 2005
11 Mauritius 63.54 ton 2005
12 Israel 63.06 ton 2005
13 Qatar 62.11 ton 2005
14 The Bahamas 60.77 ton 2005
15 Ecuador 59.01 ton 2005
16 Grenada 58.28 ton 2005
17 Jordan 55.63 ton 2005
18 Saint Vincent and the Grenadines 55.17 ton 2005
19 Iraq 54.64 ton 2005
20 Saint Lucia 54.41 ton 2005
21 Hong Kong 52.69 ton 2005
22 Cyprus 51.33 ton 2005
23 Chile 51.29 ton 2005
24 South Korea 49.63 ton 2005
25 Egypt 47.67 ton 2005
26 Venezuela 46.7 ton 2005
27 Morocco 45.18 ton 2005
28 Barbados 45.02 ton 2005
29 Malta 44.57 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 44.45 ton 2005
30 Malaysia 43.37 ton 2005
31 Bahrain 43.2 ton 2005
32 Algeria 42.7 ton 2005
33 Saudi Arabia 42.28 ton 2005
34 Lebanon 41.64 ton 2005
35 Spain 41.29 ton 2005
36 Trinidad and Tobago 40.87 ton 2005
37 Japan 40.57 ton 2005
38 Dominican Republic 38.1 ton 2005
39 Brunei 38.06 ton 2005
40 Djibouti 37.34 ton 2005
41 Oman 37.27 ton 2005
42 Tunisia 37.19 ton 2005
43 Seychelles 36.19 ton 2005
44 Suriname 36.03 ton 2005
45 French Polynesia 35.31 ton 2005
46 Bolivia 34.96 ton 2005
47 Turkey 34.96 ton 2005
48 Iran 34.03 ton 2005
49 United States 33.68 ton 2005
50 Panama 33.57 ton 2005
51 Jamaica 32.07 ton 2005
52 Slovenia 31.99 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 31.25 ton 2005
53 Brazil 30.77 ton 2005
54 Syria 29.28 ton 2005
55 Dominica 28.35 ton 2005
56 Canada 27.95 ton 2005
57 Yemen 27.81 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 27.47 ton 2005
58 Argentina 25.9 ton 2005
59 Romania 25.88 ton 2005
60 Thailand 25.27 ton 2005
61 Uruguay 24.66 ton 2005
62 Antigua and Barbuda 24.22 ton 2005
63 El Salvador 23.65 ton 2005
64 Kazakhstan 23.46 ton 2005
65 Russia 22.4 ton 2005
Eurozone average (profile) 22.2 ton 2005
Emerging markets average (profile) 21.33 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 21.24 ton 2005
66 Finland 20.78 ton 2005
67 Belarus 19.77 ton 2005
68 Hungary 19.53 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 18.96 ton 2005
69 Poland 18.87 ton 2005
70 Cape Verde 18.8 ton 2005
71 Ireland 18.51 ton 2005
European Union average (profile) 18.24 ton 2005
72 Albania 17.83 ton 2005
73 New Zealand 17.66 ton 2005
Religious countries average (profile) 17.11 ton 2005
74 Peru 16.99 ton 2005
75 Lithuania 16.99 ton 2005
76 Turkmenistan 16.85 ton 2005
77 Guatemala 16.69 ton 2005
NATO countries average (profile) 16.43 ton 2005
78 Australia 16.33 ton 2005
79 Croatia 16.21 ton 2005
80 Austria 15.8 ton 2005
81 Costa Rica 15.76 ton 2005
82 Gabon 15.22 ton 2005
83 Botswana 13.86 ton 2005
84 Moldova 13.63 ton 2005
85 Colombia 13.59 ton 2005
86 Latvia 13.04 ton 2005
87 Fiji 12.16 ton 2005
88 Guyana 12.04 ton 2005
89 Cuba 11.96 ton 2005
90 Senegal 11.89 ton 2005
91 Paraguay 11.37 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 11.29 ton 2005
92 China 11.19 ton 2005
93 Germany 10.65 ton 2005
94 Philippines 10.36 ton 2005
95 Tonga 10.21 ton 2000
96 Belgium 9.73 ton 2005
97 Nicaragua 9.53 ton 2005
98 Vietnam 9.33 ton 2005
99 Mauritania 9.22 ton 2005
100 India 9.09 ton 2005
101 Sri Lanka 8.55 ton 2005
102 Greece 8.29 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 7.68 ton 2003
103 Azerbaijan 7.63 ton 2005
104 Norway 7.35 ton 2005
105 Ukraine 7.09 ton 2005
106 Honduras 6.91 ton 2005
107 Slovakia 6.87 ton 2005
108 United Kingdom 6.86 ton 2005
109 Armenia 6.63 ton 2005
110 Luxembourg 6.45 ton 2005
111 Bhutan 6.15 ton 2005
112 South Africa 6.14 ton 2005
113 Georgia 5.73 ton 2005
South Asia average (profile) 4.76 ton 2005
114 Denmark 4.24 ton 2005
115 Sweden 3.99 ton 2005
116 Pakistan 3.67 ton 2005
117 Angola 3.63 ton 2005
118 Netherlands 3.62 ton 2005
119 Czech Republic 3.52 ton 2005
120 Sudan 3.42 ton 2005
121 Iceland 3.37 ton 2005
122 Indonesia 3.32 ton 2005
123 Ghana 3.27 ton 2005
124 Cote d'Ivoire 3.16 ton 2005
125 Laos 3.11 ton 2005
126 Bulgaria 2.97 ton 2005
127 Estonia 2.97 ton 2005
128 Papua New Guinea 2.95 ton 2005
129 Solomon Islands 2.86 ton 1994
130 Nepal 2.61 ton 2005
131 Cameroon 2.37 ton 2005
132 Kyrgyzstan 1.59 ton 2003
133 Haiti 1.4 ton 2005
134 Benin 1.1 ton 2005
135 Eritrea 1.03 ton 2005
136 Tajikistan 1.03 ton 2005
137 Kenya 0.978 ton 2005
138 Liberia 0.917 ton 2005
139 Uzbekistan 0.879 ton 2005
140 Mozambique 0.672 ton 2005
141 Namibia 0.493 ton 2005
142 Madagascar 0.492 ton 2005
143 Togo 0.361 ton 2005
144 Burundi 0.257 ton 2005
145 Burma 0.199 ton 2005
146 Tanzania 0.155 ton 2005
147 Bangladesh 0.14 ton 2005
148 Nigeria 0.122 ton 2005
149 Chad 0.0999 ton 2005
150 Zimbabwe 0.0787 ton 2005
151 Burkina Faso 0.0745 ton 2005
152 Ethiopia 0.0263 ton 2005
153 Uganda 0.00348 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×