×

Energy > Kerosene > Gross inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bermuda 280.57 ton 2005
2 Saint Kitts and Nevis 203.5 ton 2005
3 The Bahamas 182.32 ton 2005
4 Japan 179.65 ton 2005
5 Israel 148.92 ton 2005
6 Ireland 132.21 ton 2005
7 South Korea 114.46 ton 2005
8 Palau 100.47 ton 2005
9 Spain 94.06 ton 2005
10 Iran 84.57 ton 2005
11 Seychelles 60.31 ton 2005
12 Grenada 58.28 ton 2005
13 United Kingdom 57.7 ton 2005
14 Libya 53.45 ton 2005
15 Iraq 46.61 ton 2005
16 Canada 45.59 ton 2005
17 Netherlands 45.16 ton 2005
18 Samoa 44.46 ton 2005
19 Bahrain 43.2 ton 2005
20 Indonesia 41.45 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 37.69 ton 2001
21 Malta 37.14 ton 2005
22 Dominican Republic 36.39 ton 2005
23 United Arab Emirates 34.1 ton 1995
Heavily indebted countries average (profile) 34 ton 2002
24 Benin 33.12 ton 2005
25 Estonia 31.79 ton 1996
26 Tonga 29.71 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 29.57 ton 2005
27 Jordan 28.83 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 28.6 ton 2002
28 Norway 27.25 ton 2005
29 Maldives 26.88 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 25.68 ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 24.93 ton 2005
OPEC countries average (profile) 24.6 ton 2005
Former British colonies average (profile) 23.07 ton 2005
30 Mauritius 22.52 ton 2005
31 Kiribati 22.11 ton 2005
32 New Caledonia 21.33 ton 2005
33 Guyana 20.65 ton 2005
34 Bhutan 19.99 ton 2005
35 Sao Tome and Principe 19.4 ton 2005
36 Tunisia 19.24 ton 2005
37 Cuba 19.13 ton 2005
Eurozone average (profile) 19.11 ton 1998
38 Fiji 18.24 ton 2005
39 Djibouti 18.03 ton 2005
40 Gabon 16.67 ton 2005
NATO countries average (profile) 16.44 ton 1996
European Union average (profile) 15.46 ton 1998
Hot countries average (profile) 15.21 ton 2005
41 Equatorial Guinea 14.91 ton 2005
42 Dominica 14.18 ton 2005
43 Azerbaijan 13.94 ton 2005
44 Antigua and Barbuda 13.84 ton 1997
45 Singapore 13.83 ton 2005
46 Cyprus 13.56 ton 2005
47 South Africa 12.9 ton 2005
48 Jamaica 12.83 ton 2005
49 Macau 12.82 ton 2005
50 Nepal 12.57 ton 2005
51 Kuwait 12.19 ton 2005
Muslim countries average (profile) 11.95 ton 2005
52 United States 11.37 ton 2005
53 Kenya 11.15 ton 2005
54 Togo 10.65 ton 2005
55 Cape Verde 10.45 ton 2005
56 Barbados 10.23 ton 2005
57 Suriname 10.01 ton 2005
58 Comoros 9.99 ton 2005
59 Belize 9.88 ton 1994
60 Syria 9.74 ton 2005
61 Saint Vincent and the Grenadines 9.25 ton 1996
62 Angola 9.13 ton 2005
63 India 8.84 ton 2005
64 Saudi Arabia 8.55 ton 2005
Religious countries average (profile) 8.16 ton 2004
65 Brunei 8.16 ton 2005
66 Haiti 8.1 ton 2005
67 Sri Lanka 8.04 ton 2005
68 Botswana 8 ton 2005
69 China 7.97 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 7.89 ton 2005
70 Belgium 7.83 ton 2005
71 Trinidad and Tobago 7.71 ton 2005
72 Peru 7.65 ton 2005
73 Mongolia 7.52 ton 2005
74 Egypt 7.29 ton 2005
South Asia average (profile) 7.06 ton 2005
75 Honduras 6.68 ton 2005
Former French colonies average (profile) 6.48 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 6.42 ton 2005
76 Slovakia 6.31 ton 2005
failed states average (profile) 6.31 ton 2005
77 The Gambia 6.27 ton 2005
78 Sierra Leone 6.25 ton 2005
79 Cameroon 6.23 ton 2005
80 Qatar 6.06 ton 2003
81 Saint Lucia 6.05 ton 2005
82 Georgia 5.96 ton 2005
83 Chile 5.81 ton 2005
84 Central African Republic 5.81 ton 2005
85 Nigeria 5.75 ton 2005
86 Yemen 5.41 ton 2005
87 Australia 5.34 ton 2005
88 El Salvador 5.27 ton 2005
89 Cote d'Ivoire 5.17 ton 2005
Emerging markets average (profile) 5.14 ton 2005
90 Finland 5.01 ton 2001
91 Guinea-Bissau 4.92 ton 2005
92 Bangladesh 4.92 ton 2005
93 Vanuatu 4.78 ton 2005
94 Nicaragua 4.77 ton 2005
95 Hong Kong 4.7 ton 2005
96 Madagascar 4.54 ton 2005
97 Eritrea 4.53 ton 2005
98 Oman 4.36 ton 2005
99 Solomon Islands 4.26 ton 2005
100 Guinea 4.07 ton 2005
101 Vietnam 4.04 ton 2005
102 French Polynesia 3.92 ton 2005
103 Tanzania 3.89 ton 2005
104 Philippines 3.65 ton 2005
105 Laos 3.63 ton 2005
106 Papua New Guinea 3.61 ton 2005
107 Uzbekistan 3.48 ton 2005
108 Ghana 3.46 ton 2005
109 Mozambique 3.43 ton 2005
110 Guatemala 3.23 ton 2005
111 Cambodia 3.14 ton 2005
112 Liberia 3.06 ton 2005
113 Ethiopia 3.02 ton 2005
114 Mexico 2.96 ton 2005
115 Somalia 2.95 ton 2005
116 Colombia 2.83 ton 2005
117 Albania 2.82 ton 2005
118 Uruguay 2.71 ton 2005
119 Zimbabwe 2.67 ton 2005
120 Romania 2.4 ton 2005
121 Bolivia 2.35 ton 2005
122 Denmark 2.28 ton 1996
123 Luxembourg 2.15 ton 2005
124 Greece 1.89 ton 2005
125 Burkina Faso 1.86 ton 2005
126 Zambia 1.66 ton 2005
127 Uganda 1.64 ton 2005
128 Mali 1.59 ton 2005
129 Malawi 1.55 ton 2005
130 Panama 1.49 ton 2005
131 Pakistan 1.48 ton 2005
132 Sudan 1.39 ton 2005
133 Rwanda 1.38 ton 2005
134 North Korea 1.34 ton 2005
135 Kazakhstan 1.32 ton 2005
136 Senegal 1.15 ton 2005
137 Armenia 0.988 ton 2003
138 Latvia 0.869 ton 2005
139 Venezuela 0.861 ton 2005
140 New Zealand 0.726 ton 2005
141 Niger 0.622 ton 2005
142 Argentina 0.621 ton 2005
143 Belarus 0.621 ton 2005
144 Ukraine 0.573 ton 2005
145 Slovenia 0.5 ton 2005
146 Russia 0.489 ton 2005
147 Malaysia 0.487 ton 2005
148 Austria 0.486 ton 2005
149 Costa Rica 0.463 ton 2005
150 Sweden 0.443 ton 2005
151 Turkey 0.413 ton 2005
152 Czech Republic 0.391 ton 2005
153 Burundi 0.386 ton 2005
154 Portugal 0.379 ton 2005
155 Algeria 0.324 ton 2005
156 Mauritania 0.318 ton 2005
157 Paraguay 0.279 ton 2005
158 Germany 0.279 ton 2005
159 Moldova 0.278 ton 2005
160 Thailand 0.259 ton 2005
161 Brazil 0.252 ton 2005
162 Lebanon 0.251 ton 2005
163 Ecuador 0.23 ton 2002
164 Croatia 0.225 ton 2005
165 Morocco 0.166 ton 2005
166 Democratic Republic of the Congo 0.13 ton 2005
167 Bulgaria 0.121 ton 1998
168 Chad 0.0999 ton 2005
169 Hungary 0.0984 ton 2002
170 Afghanistan 0.0804 ton 2005
171 Poland 0.0262 ton 2004
172 Burma 0.0199 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Gross inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×