×

Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bermuda 280.57 ton 2005
2 Saint Kitts and Nevis 203.5 ton 2005
3 The Bahamas 182.32 ton 2005
4 Ireland 180.53 ton 2005
5 Japan 155.93 ton 2005
6 Israel 145.89 ton 2005
7 South Korea 100.44 ton 2005
8 Iran 86.14 ton 2005
9 Seychelles 60.31 ton 2005
10 Libya 53.45 ton 2005
11 Iraq 46.61 ton 2005
12 Belize 44.48 ton 1994
13 Bahrain 43.2 ton 2005
14 Indonesia 39.58 ton 2005
15 United Kingdom 39.32 ton 2005
16 Malta 37.14 ton 2005
17 Dominican Republic 36.39 ton 2005
18 Benin 34.83 ton 2005
OPEC countries average (profile) 33.15 ton 1998
19 Tonga 29.71 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 29.44 ton 2005
20 Jordan 28.65 ton 2005
21 Guyana 27.77 ton 2005
22 Norway 22.71 ton 2005
23 Kiribati 22.11 ton 2005
Former British colonies average (profile) 20.28 ton 2004
24 Bhutan 19.99 ton 2005
25 Sao Tome and Principe 19.4 ton 2005
26 Cuba 18.95 ton 2005
27 Tunisia 18.65 ton 2005
28 Fiji 18.24 ton 2005
29 Djibouti 18.03 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 16.37 ton 1994
Non-religious countries average (profile) 16.25 ton 2005
30 Equatorial Guinea 14.91 ton 2005
31 Dominica 14.18 ton 2005
32 Estonia 14.13 ton 1996
33 Azerbaijan 13.94 ton 2005
34 Macau 12.82 ton 2005
35 Cyprus 12.59 ton 2005
36 South Africa 12.48 ton 2005
37 Kuwait 12.19 ton 2005
38 Nepal 11.98 ton 2005
39 Gabon 11.6 ton 2005
Muslim countries average (profile) 11.33 ton 2005
40 Togo 10.65 ton 2005
41 Jamaica 10.56 ton 2005
42 Cape Verde 10.45 ton 2005
43 Sri Lanka 10.33 ton 2005
44 Comoros 9.99 ton 2005
45 Syria 9.74 ton 2005
46 Grenada 9.71 ton 2005
47 Saint Vincent and the Grenadines 9.25 ton 1996
48 Saudi Arabia 8.55 ton 2005
49 United States 8.51 ton 2005
50 India 8.32 ton 2005
51 Haiti 8.1 ton 2005
52 Mauritius 8.04 ton 2005
53 Belgium 8.02 ton 2005
54 Suriname 8.01 ton 2005
55 Barbados 7.65 ton 2005
56 Canada 7.58 ton 2005
57 Mongolia 7.52 ton 2005
Religious countries average (profile) 7.37 ton 2003
58 Egypt 7.26 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 7.18 ton 2005
59 Kenya 7.15 ton 2005
South Asia average (profile) 6.85 ton 2005
60 Honduras 6.68 ton 2005
61 Peru 6.56 ton 2005
62 Botswana 6.4 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 6.34 ton 2005
Former French colonies average (profile) 6.28 ton 2005
63 The Gambia 6.27 ton 2005
64 Cameroon 6.23 ton 2005
failed states average (profile) 6.16 ton 2005
Emerging markets average (profile) 6.13 ton 2001
65 Qatar 6.06 ton 2003
66 Saint Lucia 6.05 ton 2005
67 Georgia 5.96 ton 2005
68 Central African Republic 5.81 ton 2005
69 Nigeria 5.72 ton 2005
70 Solomon Islands 5.41 ton 1996
71 Yemen 5.41 ton 2005
72 Guinea-Bissau 4.92 ton 2005
73 Bangladesh 4.92 ton 2005
74 Cote d'Ivoire 4.83 ton 2005
75 Vanuatu 4.78 ton 2005
76 Eritrea 4.53 ton 2005
77 Oman 4.36 ton 2005
78 El Salvador 4.28 ton 2005
79 Madagascar 4.16 ton 2005
80 Sierra Leone 4.1 ton 2005
81 Guinea 4.07 ton 2005
82 Hong Kong 3.96 ton 2005
83 French Polynesia 3.92 ton 2005
84 Vietnam 3.9 ton 2005
85 Tanzania 3.89 ton 2005
86 Australia 3.63 ton 2005
87 Laos 3.63 ton 2005
88 Papua New Guinea 3.61 ton 2005
89 Chile 3.55 ton 2005
90 Mozambique 3.43 ton 2005
91 Netherlands 3.37 ton 2005
92 Cambodia 3.14 ton 2005
93 Trinidad and Tobago 3.08 ton 2005
94 Liberia 3.06 ton 2005
95 Ethiopia 3.02 ton 2005
96 Somalia 2.95 ton 2005
97 Guatemala 2.84 ton 2005
98 Albania 2.82 ton 2005
99 Ghana 2.81 ton 2005
100 Brunei 2.72 ton 2005
101 Philippines 2.69 ton 2005
102 Uzbekistan 2.48 ton 2005
103 Uruguay 2.41 ton 2005
104 Zimbabwe 2.36 ton 2005
105 Romania 2.26 ton 2005
106 Luxembourg 2.15 ton 2005
107 Mexico 2.12 ton 2005
108 Malaysia 1.94 ton 2005
109 Burkina Faso 1.86 ton 2005
110 Nicaragua 1.83 ton 2005
111 Uganda 1.64 ton 2005
112 Bolivia 1.6 ton 2005
113 Mali 1.59 ton 2005
114 Zambia 1.57 ton 2005
115 Malawi 1.55 ton 2005
116 Rwanda 1.38 ton 2005
117 North Korea 1.34 ton 2005
118 Kazakhstan 1.32 ton 2005
119 Colombia 1.17 ton 2005
120 Greece 1.08 ton 2005
121 China 1.05 ton 2005
122 Armenia 0.988 ton 2003
123 Pakistan 0.956 ton 2005
124 Denmark 0.923 ton 2005
125 Panama 0.891 ton 2005
126 Senegal 0.887 ton 2005
127 Costa Rica 0.883 ton 2004
128 Latvia 0.837 ton 1999
129 Niger 0.622 ton 2005
130 Argentina 0.621 ton 2005
131 Venezuela 0.596 ton 1998
132 Slovenia 0.5 ton 2005
133 Russia 0.489 ton 2005
134 Austria 0.486 ton 2005
135 Belarus 0.414 ton 2005
136 Turkey 0.413 ton 2005
137 Czech Republic 0.391 ton 2005
138 Burundi 0.386 ton 2005
139 Morocco 0.365 ton 2005
140 Sweden 0.332 ton 2005
141 Algeria 0.324 ton 2005
142 Mauritania 0.318 ton 2005
143 Sudan 0.317 ton 2005
144 Portugal 0.284 ton 2005
145 Paraguay 0.279 ton 2005
146 Moldova 0.278 ton 2005
147 Ukraine 0.276 ton 2005
148 Lebanon 0.251 ton 2005
149 New Zealand 0.245 ton 2004
150 Croatia 0.225 ton 2005
151 Finland 0.197 ton 1994
152 Hungary 0.196 ton 2001
153 Poland 0.157 ton 2003
154 Ecuador 0.153 ton 2002
155 Democratic Republic of the Congo 0.13 ton 2005
156 Thailand 0.107 ton 2005
157 Chad 0.0999 ton 2005
158 Brazil 0.0913 ton 2005
159 Afghanistan 0.0804 ton 2005
160 Germany 0.0485 ton 2005
161 Spain 0.0238 ton 2003
162 Burma 0.0199 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×