×

Energy > Jet Fuel > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 62.14 million ton 2005
2 Russia 9.86 million ton 1994
3 Canada 5.08 million ton 2005
4 Japan 3.9 million ton 2005
5 Thailand 3.29 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 3.23 million ton 2004
6 Brazil 2.52 million ton 2005
7 Australia 2.23 million ton 2005
8 South Korea 1.79 million ton 2005
9 Germany 1.74 million ton 2005
10 United Kingdom 1.2 million ton 2005
11 Argentina 1.19 million ton 2005
12 Hong Kong 1.14 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 1.08 million ton 1997
13 South Africa 992,000 ton 2005
14 Turkey 901,000 ton 2005
15 Pakistan 718,000 ton 2005
16 Indonesia 711,000 ton 2005
17 Spain 710,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 622,400 ton 1995
18 Chile 616,000 ton 2005
19 Kenya 614,000 ton 2005
20 Iraq 553,000 ton 1995
21 Egypt 541,000 ton 2005
22 Singapore 534,000 ton 1992
=23 Greece 454,000 ton 2005
=23 Qatar 454,000 ton 2005
25 Belarus 444,000 ton 1994
26 Norway 422,000 ton 2005
=27 Ireland 365,000 ton 2005
=27 Bahrain 365,000 ton 1995
29 Mexico 363,000 ton 2005
30 Saudi Arabia 361,000 ton 1997
31 New Zealand 334,000 ton 2005
32 Turkmenistan 307,000 ton 2005
33 Ecuador 297,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) 292,222.22 ton 1991
34 Lithuania 265,000 ton 2005
35 Kazakhstan 255,000 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 253,727.27 ton 1997
36 Uzbekistan 244,000 ton 2005
37 Sweden 241,000 ton 2005
South Asia average (profile) 224,000 ton 2005
38 Philippines 220,000 ton 2005
39 Netherlands 216,000 ton 2005
40 Tunisia 213,000 ton 2005
41 Finland 210,000 ton 2005
42 Portugal 208,000 ton 2005
43 United Arab Emirates 200,000 ton 1996
44 Syria 199,000 ton 2005
45 Sri Lanka 193,000 ton 2005
46 Costa Rica 185,000 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 184,562.5 ton 1991
47 Israel 170,000 ton 1991
48 Vietnam 167,000 ton 2005
49 Macau 165,000 ton 2005
50 Reunion 160,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 157,647.06 ton 1996
51 Mauritius 138,000 ton 2005
failed states average (profile) 133,285.71 ton 1995
52 Libya 128,000 ton 1996
=53 Kyrgyzstan 125,000 ton 2005
=53 Bolivia 125,000 ton 2005
55 Cuba 124,000 ton 2005
=56 India 122,000 ton 2005
=56 Ukraine 122,000 ton 1992
58 Latvia 118,000 ton 2005
59 Austria 108,000 ton 2005
60 Bangladesh 101,000 ton 1997
61 Bosnia and Herzegovina 84,000 ton 2005
62 Brunei 78,000 ton 2005
63 Congo, Republic of the 75,000 ton 2005
64 Netherlands Antilles 62,000 ton 1997
65 Aruba 60,000 ton 1997
66 Afghanistan 55,000 ton 2005
67 Croatia 54,000 ton 2005
=68 Algeria 52,000 ton 2005
=68 Papua New Guinea 52,000 ton 2005
=70 Cameroon 48,000 ton 1996
=70 Armenia 48,000 ton 1994
72 Denmark 43,000 ton 2005
73 Malta 40,000 ton 1997
74 Nepal 39,000 ton 1997
75 Burma 38,000 ton 1997
=76 Uganda 37,000 ton 2005
=76 Guatemala 37,000 ton 1997
78 Dominican Republic 34,000 ton 1996
79 Namibia 32,000 ton 2005
=80 Czech Republic 29,000 ton 2005
=80 Zimbabwe 29,000 ton 1999
82 Antigua and Barbuda 27,000 ton 2005
83 Ethiopia 26,000 ton 1997
84 Suriname 24,000 ton 2005
85 Honduras 21,000 ton 1997
86 Nicaragua 18,000 ton 1997
=87 Oman 17,000 ton 1999
=87 Cote d'Ivoire 17,000 ton 1997
=89 Taiwan 16,000 ton 2005
=89 Panama 16,000 ton 1997
91 Togo 15,000 ton 2005
=92 Hungary 14,000 ton 2005
=92 Tanzania 14,000 ton 1996
=92 Sudan 14,000 ton 1996
95 French Guiana 13,300 ton 1998
=96 New Caledonia 13,000 ton 2005
=96 French Polynesia 13,000 ton 2005
=96 Iran 13,000 ton 2004
=99 Bulgaria 12,000 ton 2005
=99 Malawi 12,000 ton 2005
=101 Cyprus 11,000 ton 2005
=101 Jamaica 11,000 ton 2005
=101 Slovakia 11,000 ton 2005
=101 Ghana 11,000 ton 2000
=101 El Salvador 11,000 ton 1999
=106 Laos 10,000 ton 2005
=106 Botswana 10,000 ton 2005
=106 Maldives 10,000 ton 2005
=106 Nigeria 10,000 ton 2000
=106 Belize 10,000 ton 1997
=106 Lebanon 10,000 ton 1997
=106 Azerbaijan 10,000 ton 1997
=106 Kuwait 10,000 ton 1991
=114 Gabon 8,000 ton 2005
=114 Fiji 8,000 ton 2005
=114 Rwanda 8,000 ton 2005
=114 Djibouti 8,000 ton 1999
=118 Greenland 7,000 ton 1999
=118 Niger 7,000 ton 1998
120 Malaysia 6,260 ton 2005
=121 Iceland 6,000 ton 2005
=121 Belgium 6,000 ton 2005
=121 Chad 6,000 ton 2005
=121 Eritrea 6,000 ton 2005
=121 Senegal 6,000 ton 2005
=121 Central African Republic 6,000 ton 2005
=121 Trinidad and Tobago 6,000 ton 2003
=121 Democratic Republic of the Congo 6,000 ton 1998
=129 Guinea 5,000 ton 1997
=129 Grenada 5,000 ton 1997
=131 Seychelles 4,000 ton 2005
=131 Mali 4,000 ton 2002
=133 Moldova 3,000 ton 2005
=133 Liberia 3,000 ton 2005
=133 Sierra Leone 3,000 ton 2001
=133 Gibraltar 3,000 ton 1997
=133 Guadeloupe 3,000 ton 1997
=133 Mauritania 3,000 ton 1994
139 Paraguay 2,030 ton 2002
=140 Poland 2,000 ton 2005
=140 Burundi 2,000 ton 2005
=140 Romania 2,000 ton 2005
=140 Estonia 2,000 ton 2004
=140 Yemen 2,000 ton 2002
=140 Morocco 2,000 ton 2001
=140 Faroe Islands 2,000 ton 1999
=140 Barbados 2,000 ton 1997
=140 Guinea-Bissau 2,000 ton 1997
=140 Zambia 2,000 ton 1994
=140 Benin 2,000 ton 1992
151 Colombia 1,869 ton 2005
=152 Comoros 1,000 ton 2005
=152 Bhutan 1,000 ton 2005
=152 Uruguay 1,000 ton 2005
=152 Slovenia 1,000 ton 2002
=152 Kiribati 1,000 ton 2000
=152 Western Sahara 1,000 ton 1997
=152 Cayman Islands 1,000 ton 1997
=152 Luxembourg 1,000 ton 1996
160 Jordan 5.68e-11 ton 1993
161 Mozambique 1.42e-11 ton 2005
162 Venezuela -2.56e-10 ton 2003
163 Haiti -0.1 ton 1999
164 Angola -60 ton 2004
165 Peru -5,000 ton 1997
166 Yugoslavia -10,000 ton 1992

Citation

Energy > Jet Fuel > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×