×

Energy > Jet Fuel > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Egypt 428,000 ton 1996
2 Indonesia 420,000 ton 2000
3 Denmark 218,000 ton 2005
4 Cuba 135,000 ton 1999
5 Spain 134,000 ton 2005
6 Germany 99,000 ton 2005
7 Pakistan 88,000 ton 2004
8 Oman 79,000 ton 2005
9 Japan 76,000 ton 2005
10 Sudan 62,000 ton 2005
11 Canada 55,000 ton 2004
12 Netherlands 50,000 ton 2005
13 Iraq 44,000 ton 2005
=14 Chile 41,000 ton 2005
=14 Vietnam 41,000 ton 1995
16 Taiwan 33,000 ton 2005
17 Lithuania 27,000 ton 2005
18 Uzbekistan 26,000 ton 1997
High income OECD countries average (profile) 25,074.07 ton 2004
19 Turkey 25,000 ton 2005
20 Zimbabwe 24,000 ton 1995
21 Austria 21,000 ton 2005
=22 Sweden 20,000 ton 2005
=22 United States 20,000 ton 2005
=22 Israel 20,000 ton 1991
European Union average (profile) 18,956.52 ton 2005
=25 Syria 17,000 ton 2005
=25 Australia 17,000 ton 2005
=27 Trinidad and Tobago 16,000 ton 2005
=27 Portugal 16,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 15,333.33 ton 2003
29 Azerbaijan 13,000 ton 2005
30 Colombia 12,102.02 ton 2005
31 Jordan 12,000 ton 2005
=32 Togo 11,000 ton 2005
=32 Yemen 11,000 ton 2003
=34 Tunisia 10,000 ton 2005
=34 Afghanistan 10,000 ton 2001
=34 The Bahamas 10,000 ton 1991
NATO countries average (profile) 9,869.57 ton 2004
Non-religious countries average (profile) 8,000 ton 1995
37 Croatia 7,000 ton 2005
=38 Greece 6,000 ton 2005
=38 Panama 6,000 ton 1997
40 Algeria 5,000 ton 2003
=41 Morocco 4,000 ton 2005
=41 Cyprus 4,000 ton 2005
=41 Papua New Guinea 4,000 ton 2004
=41 Barbados 4,000 ton 1999
45 Iceland 3,000 ton 2005
46 Honduras 2,840 ton 2005
=47 Jamaica 2,000 ton 2005
=47 Slovakia 2,000 ton 2005
=47 Brunei 2,000 ton 2004
=47 Central African Republic 2,000 ton 2001
=47 Netherlands Antilles 2,000 ton 1993
=52 Latvia 1,000 ton 2005
=52 Czech Republic 1,000 ton 2005
=52 Costa Rica 1,000 ton 2004
=52 Burma 1,000 ton 2003
=52 El Salvador 1,000 ton 2002
=52 Kazakhstan 1,000 ton 2000
=52 Mozambique 1,000 ton 1999
=52 Ethiopia 1,000 ton 1995
=52 Burundi 1,000 ton 1991
=52 Democratic Republic of the Congo 1,000 ton 1990
=62 Sri Lanka -1,000 ton 2005
=62 Guatemala -1,000 ton 2005
=62 Slovenia -1,000 ton 2005
=62 Uruguay -1,000 ton 2005
=62 Moldova -1,000 ton 2005
=62 Romania -1,000 ton 2005
=62 Nepal -1,000 ton 1997
=62 Seychelles -1,000 ton 1992
70 Paraguay -1,340 ton 2004
71 Malawi -1,520 ton 2001
72 Estonia -2,000 ton 2004
=73 Norway -3,000 ton 2005
=73 Luxembourg -3,000 ton 2004
=73 Nicaragua -3,000 ton 1999
76 Hungary -4,000 ton 2005
=77 Bulgaria -5,000 ton 2005
=77 Senegal -5,000 ton 2005
=77 Malta -5,000 ton 2000
=80 Ghana -6,000 ton 2005
=80 Finland -6,000 ton 2005
82 Malaysia -6,260 ton 2005
83 Haiti -6,779.7 ton 1999
84 Poland -7,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) -7,029.5 ton 2004
85 Nigeria -10,000 ton 2000
86 Philippines -12,000 ton 2005
87 Gabon -13,000 ton 2005
88 New Zealand -14,000 ton 2005
=89 Mauritius -15,000 ton 2005
=89 Bangladesh -15,000 ton 2005
=91 Brazil -18,000 ton 2005
=91 Fiji -18,000 ton 1991
=93 Argentina -20,000 ton 2005
=93 Ireland -20,000 ton 2005
95 Singapore -22,000 ton 1991
96 Venezuela -23,000 ton 2004
97 Ukraine -29,000 ton 2005
98 Belgium -30,000 ton 2005
99 Mexico -35,000 ton 2005
100 Thailand -41,000 ton 2005
101 Russia -79,000 ton 1996
102 India -90,000 ton 2004
103 United Kingdom -96,000 ton 2005
104 Bahrain -128,000 ton 2005
105 South Korea -212,000 ton 2005
106 Peru -330,000 ton 2005
107 Hong Kong -398,299.595 ton 2005

Citation

Energy > Jet Fuel > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×