×

Energy > Gas-diesel oils > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 33.98 million ton 2005
2 Netherlands 21.06 million ton 2005
3 Soviet Union 17.96 million ton 1991
4 Singapore 14.68 million ton 2005
5 South Korea 11.52 million ton 2005
6 Kuwait 10.82 million ton 2005
7 Germany 10 million ton 2005
8 Saudi Arabia 9.05 million ton 2005
9 Belgium 8.92 million ton 2005
10 India 8.46 million ton 2005
11 Venezuela 7.92 million ton 2005
12 Taiwan 7.3 million ton 2005
13 United States 6.82 million ton 2005
14 Canada 6.59 million ton 2005
15 United Kingdom 6.32 million ton 2005
16 Belarus 4.69 million ton 2005
17 Bahrain 4.36 million ton 2005
18 Sweden 3.81 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 3.53 million ton 2005
19 Japan 3.39 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 3.38 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 3.29 million ton 2003
Emerging markets average (profile) 3.23 million ton 2005
NATO countries average (profile) 3.17 million ton 2005
European Union average (profile) 2.88 million ton 2005
20 South Africa 2.87 million ton 2005
21 Norway 2.46 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 2.2 million ton 1998
22 Lithuania 2.19 million ton 2005
23 Netherlands Antilles 2.11 million ton 2005
24 Romania 1.9 million ton 2005
25 Finland 1.84 million ton 2005
26 Slovakia 1.82 million ton 2005
27 United Arab Emirates 1.76 million ton 2005
28 Turkmenistan 1.64 million ton 2005
29 Thailand 1.51 million ton 2005
30 Kazakhstan 1.5 million ton 2005
31 Greece 1.48 million ton 2005
32 China 1.48 million ton 2005
33 Hungary 1.38 million ton 2005
34 Trinidad and Tobago 1.36 million ton 2005
35 East Germany 1.3 million ton 1990
36 Turkey 1.28 million ton 2005
37 Malaysia 1.28 million ton 2005
38 Ukraine 1.09 million ton 2005
39 Denmark 967,000 ton 2005
40 Israel 948,000 ton 2005
41 Austria 909,000 ton 2005
42 Iraq 867,000 ton 2003
43 Spain 822,000 ton 2005
44 Azerbaijan 814,000 ton 2005
45 Bulgaria 665,000 ton 2005
46 Cote d'Ivoire 637,000 ton 2005
47 Poland 596,000 ton 2005
48 Czech Republic 524,000 ton 2005
49 Croatia 349,000 ton 2005
50 Libya 300,000 ton 2005
51 Australia 299,000 ton 2005
52 Vietnam 280,000 ton 2005
53 Brazil 274,000 ton 2005
54 Argentina 270,000 ton 2005
55 Egypt 227,000 ton 2004
=56 Portugal 211,000 ton 2005
=56 Czechoslovakia 211,000 ton 1991
58 Uzbekistan 209,000 ton 2005
59 Benin 205,000 ton 2005
60 Cameroon 202,000 ton 2005
61 Chile 200,000 ton 2005
62 Mexico 194,000 ton 2005
63 Algeria 179,000 ton 2005
64 Senegal 174,000 ton 2005
65 Philippines 168,000 ton 2005
66 Ireland 154,000 ton 2005
67 Indonesia 150,000 ton 2002
68 Iran 143,000 ton 2005
69 Slovenia 141,000 ton 2005
70 Colombia 140,000 ton 2004
71 Latvia 116,000 ton 2005
72 Qatar 104,000 ton 2005
73 Kenya 102,000 ton 2005
74 Hong Kong 71,000 ton 2005
75 Fiji 70,000 ton 2005
76 Jamaica 67,000 ton 2004
77 Ethiopia 65,000 ton 1997
78 Togo 62,000 ton 2005
=79 Yugoslavia 61,000 ton 2005
=79 Pakistan 61,000 ton 2005
81 Papua New Guinea 50,000 ton 2005
82 Albania 46,000 ton 2002
83 Syria 44,000 ton 2001
84 Ghana 42,000 ton 2004
85 Peru 38,700 ton 1999
86 Tunisia 33,000 ton 1998
87 Zambia 30,000 ton 1994
=88 Oman 28,000 ton 2005
=88 Martinique 28,000 ton 2005
90 The Bahamas 26,000 ton 2005
91 New Caledonia 25,000 ton 2005
92 El Salvador 23,379 ton 2005
93 Gabon 23,000 ton 2005
94 Nigeria 20,000 ton 2003
=95 Kyrgyzstan 19,000 ton 2005
=95 Suriname 19,000 ton 2000
97 Ecuador 17,000 ton 2005
98 Zimbabwe 14,000 ton 1992
=99 Tanzania 12,000 ton 1999
=99 Congo, Republic of the 12,000 ton 1998
=101 Panama 10,000 ton 2002
=101 Barbados 10,000 ton 1999
103 Uruguay 9,000 ton 2000
104 Luxembourg 8,000 ton 2005
105 Georgia 7,000 ton 2004
106 Angola 5,000 ton 1992
=107 Sierra Leone 4,000 ton 2005
=107 Antigua and Barbuda 4,000 ton 2005
=109 New Zealand 3,000 ton 2005
=109 Bangladesh 3,000 ton 1993
=109 Sri Lanka 3,000 ton 1990
=112 Greenland 2,000 ton 2005
=112 Sudan 2,000 ton 2001
=112 Cyprus 2,000 ton 1997
=112 Tajikistan 2,000 ton 1992
116 Honduras 1,800 ton 2005
=117 The Gambia 1,000 ton 2005
=117 Yemen 1,000 ton 2005
=117 Nicaragua 1,000 ton 2004
=117 Nepal 1,000 ton 1996
121 Costa Rica 47.1 ton 2004

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×