×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 18.38 million ton 2005
2 United States 11.41 million ton 2005
3 Brazil 4.85 million ton 2005
4 Russia 4.51 million ton 2005
5 Japan 3.68 million ton 2005
6 Argentina 3.35 million ton 2005
7 Iran 3.34 million ton 2005
8 Thailand 3.02 million ton 2005
9 Turkey 2.9 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.77 million ton 2005
10 Poland 2.55 million ton 2005
11 Indonesia 2.18 million ton 2005
12 Mexico 2.17 million ton 2005
13 Spain 2.13 million ton 2005
14 Canada 2.01 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.98 million ton 2005
15 Australia 1.91 million ton 2005
16 South Korea 1.8 million ton 2005
17 Germany 1.59 million ton 2005
18 Ukraine 1.23 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.2 million ton 2005
19 South Africa 880,000 ton 2005
=20 Taiwan 806,000 ton 2005
=20 Greece 806,000 ton 2005
22 Uzbekistan 707,000 ton 2005
23 Egypt 704,000 ton 2005
24 Bangladesh 696,000 ton 2005
25 Yemen 691,000 ton 2005
26 Kazakhstan 674,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 636,480 ton 2005
27 Belarus 628,000 ton 2005
28 Norway 536,000 ton 2005
29 Belgium 509,000 ton 2005
30 Finland 484,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 480,800 ton 2005
31 Denmark 473,000 ton 2005
European Union average (profile) 459,840 ton 2005
32 Portugal 455,000 ton 2005
33 Netherlands 451,000 ton 2005
34 Colombia 421,044 ton 2005
35 Vietnam 360,000 ton 2005
36 Tunisia 322,000 ton 2005
37 Sweden 281,000 ton 2005
38 Nigeria 280,000 ton 1990
39 New Zealand 267,000 ton 2005
40 Ireland 261,000 ton 2005
41 Austria 238,000 ton 2005
42 Azerbaijan 230,000 ton 2005
43 Bulgaria 222,000 ton 2005
44 Hungary 218,000 ton 2005
45 Iceland 213,000 ton 2005
46 Croatia 197,000 ton 2005
47 United Kingdom 192,000 ton 2005
48 Syria 190,000 ton 2005
49 Ghana 177,000 ton 2005
50 Cuba 169,000 ton 2005
51 Uruguay 160,000 ton 2005
52 Namibia 159,000 ton 2005
53 Sudan 155,000 ton 2005
54 Burma 148,000 ton 1997
55 Philippines 131,000 ton 2005
56 Romania 109,000 ton 2005
57 Israel 100,000 ton 1991
58 Malaysia 97,470 ton 2005
=59 Venezuela 84,000 ton 2005
=59 Papua New Guinea 84,000 ton 2005
61 Pakistan 82,000 ton 2005
62 Slovakia 75,000 ton 2005
63 Slovenia 68,000 ton 2005
64 Dominican Republic 67,000 ton 2005
=65 Estonia 66,000 ton 2005
=65 Kenya 66,000 ton 2005
67 Cote d'Ivoire 64,000 ton 2005
68 Moldova 63,000 ton 2005
69 Nepal 61,000 ton 2005
=70 Guatemala 56,000 ton 2005
=70 Jamaica 56,000 ton 2005
72 Zimbabwe 54,000 ton 2005
73 Albania 49,000 ton 2005
74 Georgia 48,000 ton 2005
75 Jordan 44,000 ton 1992
76 Latvia 41,000 ton 2005
77 Suriname 38,000 ton 2005
78 Lithuania 37,000 ton 2005
79 Costa Rica 35,260 ton 2005
80 Senegal 31,000 ton 1999
81 Chile 30,000 ton 2005
82 Peru 29,000 ton 2005
83 Cyprus 27,000 ton 2005
84 Panama 20,000 ton 2005
85 Luxembourg 15,000 ton 2005
86 Belize 12,000 ton 2005
87 Trinidad and Tobago 10,000 ton 1998
=88 Sri Lanka 9,000 ton 2005
=88 Malawi 9,000 ton 1998
=88 Reunion 9,000 ton 1992
91 Botswana 8,000 ton 2005
92 Ecuador 7,647 ton 2004
=93 Gabon 7,000 ton 2005
=93 Nicaragua 7,000 ton 2005
=93 Zambia 7,000 ton 2005
=93 Bolivia 7,000 ton 2005
97 Czech Republic 5,000 ton 2005
=98 Angola 4,000 ton 2005
=98 Mozambique 4,000 ton 2005
=100 Mauritius 2,000 ton 2005
=100 Grenada 2,000 ton 2005
=100 Honduras 2,000 ton 1997
=103 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=103 Bhutan 1,000 ton 2005
=103 Brunei 1,000 ton 1997
106 Barbados 511 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture

  • China has had the highest gas-diesel oils > consumption in agriculture since 1997.
  • United States ranked first for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst High income OECD countries in 2005.
  • Russia ranked first for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst Europe in 2005.
  • Poland ranked first for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst European Union in 2005.
  • Turkey ranked first for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst NATO countries in 2005.
  • Brazil ranked second for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst Emerging markets in 2005.
  • Spain ranked first for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst Eurozone in 2005.
  • Argentina ranked first for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst Former Spanish colonies in 2005.
  • United Kingdom ranked last for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst Group of 7 countries (G7) in 2005.
  • Japan ranked second for gas-diesel oils > consumption in agriculture amongst Non-religious countries in 2005.
Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×