×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 43.54 million ton 2005
2 United States 39.15 million ton 2005
3 Germany 22.87 million ton 2005
4 Japan 15.85 million ton 2005
5 Saudi Arabia 12.88 million ton 2005
6 Canada 10.46 million ton 2005
7 Russia 7.71 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 7.3 million ton 2005
8 Iran 6.37 million ton 2005
9 Spain 6.3 million ton 2005
10 Belgium 5.08 million ton 2005
11 Brazil 4.99 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 4.53 million ton 2005
12 Greece 4.16 million ton 2005
13 Argentina 3.42 million ton 2005
14 South Korea 3.36 million ton 2005
15 Poland 3.31 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 3.26 million ton 2005
16 Morocco 3.24 million ton 2005
17 India 3.07 million ton 2005
Eurozone average (profile) 3.07 million ton 2005
18 Thailand 3.02 million ton 2005
19 Turkey 2.9 million ton 2005
20 Indonesia 2.63 million ton 2005
NATO countries average (profile) 2.54 million ton 2005
21 Algeria 2.5 million ton 2005
22 Australia 2.33 million ton 2005
23 Mexico 2.26 million ton 2005
European Union average (profile) 2.18 million ton 2005
24 Austria 2.16 million ton 2005
25 United Kingdom 1.5 million ton 2005
26 Finland 1.3 million ton 2005
27 Sweden 1.25 million ton 2005
28 Ukraine 1.23 million ton 2005
29 Taiwan 1.19 million ton 2005
30 Denmark 1.12 million ton 2005
31 Israel 1.09 million ton 2005
32 Ireland 1.05 million ton 2005
33 Norway 989,000 ton 2005
South Asia average (profile) 987,500 ton 2005
34 Portugal 967,000 ton 2005
35 Turkmenistan 962,000 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 945,058.82 ton 2005
36 Belarus 941,000 ton 2005
37 Yemen 921,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 899,133.33 ton 2005
38 South Africa 880,000 ton 2005
39 Uzbekistan 841,000 ton 2005
40 Netherlands 787,000 ton 2005
41 Kazakhstan 759,000 ton 2005
42 Vietnam 732,000 ton 2005
43 Egypt 704,000 ton 2005
44 Bangladesh 696,000 ton 2005
45 Slovenia 622,000 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 620,363.64 ton 2005
46 Tunisia 601,000 ton 2005
47 Jordan 598,000 ton 2005
48 Croatia 580,000 ton 2005
49 Cuba 537,000 ton 2005
50 Colombia 501,845 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 459,349.17 ton 2005
51 Lebanon 420,000 ton 2005
52 New Zealand 412,000 ton 2005
53 Philippines 388,000 ton 2005
54 Romania 330,000 ton 2005
55 Angola 283,000 ton 2005
56 Nigeria 280,000 ton 1990
57 Luxembourg 275,000 ton 2005
58 Mongolia 271,000 ton 2005
59 Sudan 249,000 ton 2005
60 Oman 247,000 ton 2005
61 Bulgaria 241,000 ton 2005
62 Mauritania 238,000 ton 2005
63 Democratic Republic of the Congo 236,000 ton 2005
=64 Azerbaijan 230,000 ton 2005
=64 Ethiopia 230,000 ton 1997
66 Hungary 221,000 ton 2005
67 Iceland 218,000 ton 2005
68 Namibia 210,000 ton 2005
69 Burma 195,000 ton 2005
70 Syria 190,000 ton 2005
71 Uruguay 185,000 ton 2005
72 Moldova 181,000 ton 2005
73 Pakistan 179,000 ton 2005
74 Ghana 177,000 ton 2005
75 Estonia 140,000 ton 2005
=76 Venezuela 137,000 ton 2005
=76 Dominican Republic 137,000 ton 2005
78 Malawi 135,000 ton 2005
79 Honduras 133,650 ton 2005
=80 Guatemala 130,000 ton 2005
=80 Chile 130,000 ton 2005
82 Albania 122,000 ton 2005
83 Armenia 116,000 ton 2005
84 Zimbabwe 114,000 ton 2005
85 Ecuador 113,000 ton 2005
86 Cyprus 110,000 ton 2005
87 Kyrgyzstan 104,000 ton 2005
88 Malaysia 97,470 ton 2005
89 Latvia 97,000 ton 2005
90 Bosnia and Herzegovina 93,000 ton 2005
91 Madagascar 85,000 ton 2005
=92 Tajikistan 84,000 ton 2005
=92 Papua New Guinea 84,000 ton 2005
=92 Senegal 84,000 ton 2004
95 Togo 81,000 ton 1999
96 Slovakia 80,000 ton 2005
97 Kenya 79,000 ton 2005
98 Guyana 78,712 ton 2005
99 Martinique 77,000 ton 1999
100 Seychelles 74,000 ton 2005
101 Jamaica 67,000 ton 2005
102 Cote d'Ivoire 66,000 ton 2005
103 Uganda 65,000 ton 2005
104 Sri Lanka 63,000 ton 2005
105 Nepal 61,000 ton 2005
106 Nicaragua 58,000 ton 2005
107 Peru 56,000 ton 2005
108 French Guiana 53,000 ton 2005
109 Georgia 52,000 ton 2005
110 Suriname 45,000 ton 2005
111 Lithuania 43,000 ton 2005
112 Costa Rica 40,770 ton 2005
113 Fiji 40,000 ton 2005
=114 Eritrea 35,000 ton 2005
=114 Zambia 35,000 ton 2005
116 Djibouti 33,000 ton 1999
117 Liberia 32,000 ton 2005
118 Sierra Leone 30,000 ton 2005
119 Gabon 27,000 ton 2005
120 Panama 20,000 ton 2005
=121 Western Sahara 19,000 ton 2005
=121 Guinea-Bissau 19,000 ton 2005
=123 Tanzania 18,000 ton 2005
=123 Botswana 18,000 ton 2005
125 Macau 17,000 ton 2005
126 The Gambia 16,000 ton 2005
127 Mozambique 14,000 ton 2005
=128 Belize 12,000 ton 2005
=128 Chad 12,000 ton 2005
=128 Comoros 12,000 ton 2005
131 Rwanda 11,000 ton 2005
132 East Timor 10,000 ton 2005
=133 Czech Republic 9,000 ton 2005
=133 Reunion 9,000 ton 1992
135 El Salvador 7,020 ton 2005
=136 Guinea 7,000 ton 2005
=136 Guadeloupe 7,000 ton 2005
=136 Bolivia 7,000 ton 2005
139 Barbados 6,635 ton 2005
140 Cape Verde 6,000 ton 1992
=141 Trinidad and Tobago 5,000 ton 2005
=141 Central African Republic 5,000 ton 1990
=143 Grenada 3,000 ton 2005
=143 Sao Tome and Principe 3,000 ton 1990
=145 Mauritius 2,000 ton 2005
=145 Falkland Islands (Islas Malvinas) 2,000 ton 2005
=147 Bhutan 1,000 ton 2005
=147 Brunei 1,000 ton 2000

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×