×

Energy > Coal > Changes in stocks per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Israel 80,951.21 ton 2005
2 Slovakia 51,976.97 ton 2005
3 Poland 38,490.31 ton 2005
4 United Kingdom 35,351.17 ton 2005
5 Austria 34,395.46 ton 2005
6 Colombia 29,802.69 ton 2005
7 Russia 29,053.44 ton 2005
8 New Zealand 24,674.04 ton 2005
9 Finland 23,827.24 ton 2005
10 Ireland 16,827.27 ton 2005
11 United States 16,063.4 ton 2005
12 Sweden 14,397.14 ton 2005
13 Mexico 13,943.6 ton 2005
14 Mauritius 12,065.12 ton 2005
15 Belgium 12,024.49 ton 2005
16 China 11,163.44 ton 2005
17 Germany 11,107.15 ton 2005
18 Cyprus 10,652.87 ton 2005
19 Hungary 10,409.37 ton 2005
20 India 9,122.17 ton 2005
21 Spain 8,203.12 ton 2005
22 Chile 7,467.37 ton 2005
23 Greece 6,304.05 ton 2005
24 Zambia 6,190.05 ton 2005
European Union average (profile) 6,116.47 ton 2005
25 Romania 4,298.72 ton 2005
26 Czech Republic 3,419.36 ton 2005
27 Panama 2,842.4 ton 1996
28 Ukraine 2,589.95 ton 2005
29 Lithuania 2,050.2 ton 2005
30 Netherlands 1,960.8 ton 2005
31 Turkey 1,609.02 ton 2005
32 Japan 882.79 ton 2000
33 Haiti 827.01 ton 1991
34 Cuba 708.46 ton 2005
35 Singapore 252.61 ton 1999
36 Thailand -48.683 ton 1999
37 Honduras -113.063 ton 2005
38 Brazil -268.612 ton 2005
39 Moldova -278.15 ton 2005
40 Argentina -342.372 ton 2003
41 Tanzania -378.432 ton 1994
42 Uzbekistan -676.047 ton 1997
43 Georgia -683.932 ton 2001
44 Philippines -704.107 ton 2002
45 Slovenia -1,005.568 ton 2000
46 Estonia -1,485.777 ton 2005
47 Venezuela -1,688.752 ton 2001
48 Latvia -1,738.743 ton 2005
49 Zimbabwe -1,966.864 ton 2005
50 Botswana -2,105.983 ton 1991
51 Algeria -2,650.106 ton 2005
52 Belarus -3,001.138 ton 2005
53 Jamaica -3,277.314 ton 1993
54 Peru -3,318.511 ton 2005
55 Vietnam -3,815.774 ton 2001
56 Morocco -4,639.826 ton 2002
Emerging markets average (profile) -5,274.271 ton 2001
57 Fiji -6,864.935 ton 1990
58 Hong Kong -10,178.771 ton 2005
59 Malaysia -10,802.731 ton 2005
60 Portugal -19,337.549 ton 2005
61 Croatia -22,287.258 ton 2005
NATO countries average (profile) -23,629.274 ton 1998
62 Bulgaria -34,108.968 ton 2005
63 Kazakhstan -40,917.448 ton 2000
High income OECD countries average (profile) -42,482.467 ton 2000
64 South Africa -52,266.409 ton 2004
65 South Korea -55,714.82 ton 2005
66 Canada -64,062.887 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -64,522.386 ton 2000
67 Denmark -66,058.583 ton 2005
68 Norway -69,863.653 ton 2005
69 Australia -84,090.062 ton 2005

Citation

Energy > Coal > Changes in stocks per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×