×

Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 138.17 ton 2005
2 United States 111.75 ton 2005
3 Canada 107.95 ton 2005
4 Austria 79.12 ton 2005
5 Saudi Arabia 78.17 ton 2005
6 Finland 69.38 ton 2005
7 Portugal 67.59 ton 2005
8 Cyprus 66.82 ton 2005
9 Kuwait 66.63 ton 2005
10 Norway 66.62 ton 2005
11 Belgium 66.13 ton 2005
12 Ireland 63.46 ton 2005
13 Spain 59.68 ton 2005
14 Sweden 53.82 ton 2005
15 Czech Republic 52.46 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 51.55 ton 2005
16 Bahrain 51.16 ton 2005
17 Iran 49.83 ton 2005
Eurozone average (profile) 47.21 ton 2005
18 Croatia 45.93 ton 2005
19 Japan 44.65 ton 2005
NATO countries average (profile) 44.11 ton 2005
European Union average (profile) 42.77 ton 2005
20 Venezuela 41.83 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 41.76 ton 2005
21 Australia 41.33 ton 2005
22 Brunei 40.78 ton 2005
23 Denmark 40.23 ton 2005
24 Slovenia 38.99 ton 2005
25 Lithuania 37.78 ton 2005
26 Belarus 35.39 ton 2005
27 Germany 35.25 ton 2005
28 Russia 34.83 ton 2005
OPEC countries average (profile) 33.04 ton 2005
29 Luxembourg 32.25 ton 2005
30 New Zealand 31.69 ton 2005
31 United Kingdom 31.65 ton 2005
32 Hungary 31.03 ton 2005
33 Chile 30.6 ton 2005
34 Estonia 30.46 ton 2005
35 Poland 30.24 ton 2005
36 Libya 30.21 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 27.43 ton 2005
37 South Korea 27.23 ton 2005
38 Albania 27.22 ton 2005
39 Turkey 26.16 ton 2005
40 Latvia 26.08 ton 2005
41 Slovakia 24.87 ton 2005
42 Greece 24.86 ton 2005
43 Bulgaria 23.64 ton 2005
44 Netherlands 23.16 ton 2005
45 Singapore 21.57 ton 2005
46 Malaysia 21.48 ton 2005
47 Jordan 21.07 ton 2005
48 Israel 19.91 ton 2005
Emerging markets average (profile) 19.66 ton 2005
49 Syria 19.27 ton 2005
50 Barbados 18.9 ton 1997
Former Soviet republics average (profile) 18.21 ton 2005
51 Iraq 17.93 ton 2005
52 Argentina 17.23 ton 2005
53 South Africa 16.99 ton 2005
54 Ukraine 15.75 ton 2005
55 Georgia 15.59 ton 2005
56 Tunisia 14.46 ton 2005
57 Romania 14.33 ton 2005
58 Kazakhstan 12.87 ton 2005
59 Egypt 12.61 ton 2005
60 Uruguay 12.33 ton 2005
61 Hong Kong 12.04 ton 2005
62 Thailand 11.9 ton 2005
63 Algeria 11.84 ton 2005
64 Azerbaijan 11.56 ton 2005
65 Armenia 9.62 ton 2005
66 Mauritius 8.04 ton 2005
67 Brazil 7.71 ton 2005
68 Colombia 7.68 ton 1994
69 China 7.08 ton 2005
70 Saint Lucia 6.62 ton 1997
71 Morocco 6.47 ton 2005
72 Oman 6.34 ton 2005
73 Costa Rica 6.02 ton 2005
74 Yemen 5.61 ton 2005
75 Gabon 5.58 ton 2001
76 Nicaragua 5.18 ton 1999
77 El Salvador 4.7 ton 1995
78 Peru 4.06 ton 2001
79 Uzbekistan 3.97 ton 2005
80 Djibouti 3.92 ton 2004
81 Cuba 3.81 ton 2005
82 Panama 3.63 ton 1995
83 Jamaica 3.4 ton 2005
84 India 3.11 ton 2005
85 Eritrea 3.09 ton 2005
86 Sri Lanka 2.85 ton 2005
87 Kyrgyzstan 2.71 ton 2005
88 Indonesia 1.92 ton 2005
89 Bhutan 1.87 ton 1991
90 Pakistan 1.77 ton 2005
91 Honduras 1.61 ton 1995
92 Namibia 1.48 ton 2005
93 Dominican Republic 1.38 ton 1995
94 Trinidad and Tobago 0.783 ton 2002
95 Paraguay 0.704 ton 2003
96 Guatemala 0.701 ton 1995
97 Botswana 0.58 ton 1999
98 Madagascar 0.547 ton 2005
99 Philippines 0.536 ton 2005
100 Nepal 0.514 ton 2005
101 Nigeria 0.509 ton 2005
102 Cote d'Ivoire 0.46 ton 2005
103 Zambia 0.436 ton 2005
104 Zimbabwe 0.43 ton 1995
105 Rwanda 0.424 ton 2005
106 Angola 0.423 ton 2005
107 Togo 0.422 ton 1999
108 Ghana 0.281 ton 2005
109 Cameroon 0.276 ton 2005
110 Senegal 0.266 ton 2005
111 Central African Republic 0.252 ton 2005
112 Kenya 0.251 ton 2005
113 Malawi 0.232 ton 2005
114 Bolivia 0.214 ton 2005
115 Ethiopia 0.156 ton 1999
116 Tajikistan 0.147 ton 2005
117 Guinea 0.104 ton 2005
118 Chad 0.0999 ton 2005
119 Uganda 0.0348 ton 2005

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×