×

Energy > Aviation Gasoline > Gross inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Fiji 62.45 ton 1996
2 Cayman Islands 61.7 ton 2005
3 Palau 53.98 ton 1998
4 Antigua and Barbuda 24.22 ton 2005
5 Belize 11.03 ton 2005
6 Tonga 10.21 ton 2000
7 Grenada 9.89 ton 1997
8 Saint Vincent and the Grenadines 9.27 ton 1999
9 Mauritania 8.26 ton 2005
10 Sao Tome and Principe 6.47 ton 2005
11 The Bahamas 6.08 ton 2005
12 Jordan 6.05 ton 2000
13 Australia 4.46 ton 2005
14 Estonia 4.46 ton 2005
15 French Polynesia 4.38 ton 1998
16 Kyrgyzstan 4.17 ton 1995
17 New Zealand 4.11 ton 2005
18 Iceland 3.37 ton 2005
19 United States 2.63 ton 2005
20 Solomon Islands 2.56 ton 1998
21 Luxembourg 2.55 ton 1992
22 Suriname 2.36 ton 1993
23 Slovakia 2.23 ton 2005
24 Latvia 1.95 ton 1993
25 Canada 1.92 ton 2005
26 Laos 1.9 ton 2005
27 Comoros 1.66 ton 2005
28 Botswana 1.6 ton 2005
29 Liberia 1.53 ton 2005
30 Finland 1.52 ton 2005
31 Papua New Guinea 1.37 ton 1998
32 Iran 1.35 ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.13 ton 1993
33 Egypt 1.12 ton 1998
34 Namibia 0.987 ton 2005
35 Netherlands 0.919 ton 2005
36 Israel 0.866 ton 2005
37 Trinidad and Tobago 0.793 ton 1997
38 Lebanon 0.752 ton 2005
39 Gabon 0.725 ton 2005
40 Honduras 0.715 ton 1995
41 Panama 0.696 ton 1997
42 Costa Rica 0.694 ton 2005
43 Norway 0.653 ton 2004
44 Haiti 0.65 ton 1994
45 United Kingdom 0.631 ton 2005
46 Kuwait 0.611 ton 1997
47 Uruguay 0.601 ton 2005
48 Libya 0.536 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 0.532 ton 1995
49 Venezuela 0.522 ton 2003
50 Guatemala 0.501 ton 1995
51 Slovenia 0.5 ton 2005
52 Colombia 0.486 ton 2005
53 Senegal 0.444 ton 2005
54 Sweden 0.443 ton 2005
55 Cameroon 0.431 ton 1995
56 Guinea 0.418 ton 2005
57 Austria 0.378 ton 1994
58 Jamaica 0.377 ton 2005
59 Dominican Republic 0.376 ton 1995
60 Burkina Faso 0.373 ton 2005
61 Denmark 0.369 ton 2005
62 El Salvador 0.348 ton 1995
63 China 0.342 ton 2005
64 Cote d'Ivoire 0.332 ton 1997
65 Bolivia 0.321 ton 2005
66 Zambia 0.313 ton 1998
67 Argentina 0.31 ton 2005
68 Ecuador 0.301 ton 2003
69 Lithuania 0.293 ton 2005
70 Portugal 0.284 ton 2005
71 Russia 0.258 ton 2005
72 Singapore 0.248 ton 2000
73 Chile 0.245 ton 2005
74 Ireland 0.24 ton 2005
75 Paraguay 0.237 ton 2005
76 Sudan 0.232 ton 1997
77 Croatia 0.225 ton 2005
78 Togo 0.216 ton 1998
79 Spain 0.207 ton 2005
80 Nicaragua 0.199 ton 1999
81 Hungary 0.198 ton 2005
82 Czech Republic 0.195 ton 2005
83 Germany 0.194 ton 2005
84 Belgium 0.191 ton 2005
85 South Africa 0.191 ton 2005
86 Tanzania 0.19 ton 1997
87 Brazil 0.188 ton 2005
88 Mexico 0.181 ton 2005
89 Cuba 0.177 ton 2004
90 Chad 0.153 ton 1993
91 Romania 0.139 ton 2005
92 Bulgaria 0.129 ton 2005
93 Azerbaijan 0.128 ton 1997
94 Ethiopia 0.118 ton 2005
95 Democratic Republic of the Congo 0.111 ton 2005
96 Uganda 0.103 ton 1993
97 Thailand 0.103 ton 1994
98 Greece 0.094 ton 1995
99 Malaysia 0.0917 ton 1997
100 Afghanistan 0.0793 ton 1991
101 Niger 0.0787 ton 2004
102 Zimbabwe 0.0787 ton 2005
103 Madagascar 0.0767 ton 1994
104 Uzbekistan 0.0764 ton 2005
105 Syria 0.0678 ton 1996
106 Kazakhstan 0.066 ton 2005
107 Ukraine 0.0637 ton 2005
108 Iraq 0.0571 ton 1990
109 Kenya 0.0559 ton 2005
110 Ghana 0.048 ton 2004
111 Japan 0.047 ton 2005
112 Morocco 0.0391 ton 1992
113 Peru 0.0361 ton 2005
114 Philippines 0.035 ton 2005
115 Algeria 0.0324 ton 1998
116 Burma 0.023 ton 1992
117 South Korea 0.0208 ton 2004
118 Malawi 0.0163 ton 2003
119 Pakistan 0.0162 ton 1994
120 Indonesia 0.00891 ton 2005
121 Nigeria 0.00877 ton 1997
122 Poland -0.0259 ton 1999

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Gross inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×